SFS 2012:896 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

120896.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 13 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 18 kap. 21, 24 och 25 §§ samt

19 kap. 43 och 49 §§ socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse.

18 kap.

21 §

Om det finns anledning att anta att en bidragsskyldig förälder i rätt

ordning betalar underhåll till barnet med minst det belopp som skulle ha fast-
ställts som betalningsbelopp enligt 19 kap. 10�17 samt 21, 26 och 27 §§, ska
det sist avsedda beloppet räknas av från underhållstödet.

24 §

Om sökanden begär det, lämnas underhållsstöd med 1 273 kronor i

månaden med avräkning för det betalningsbelopp som skulle ha fastställts
om 19 kap. 10�17 samt 21, 26 och 27 §§ hade tillämpats på inkomsten för
den av föräldrarna som inte är boförälder.

25 §

Vid växelvist boende lämnas underhållsstöd för var och en av föräld-

rarna med hälften av 1 273 kronor i månaden.

Från detta belopp avräknas hälften av det betalningsbelopp som skulle ha

fastställts om 19 kap. 10�17 samt 21, 26 och 27 §§ hade tillämpats på
inkomsten för föräldern.

19 kap.

43 §

En bidragsskyldig som har en skuld till staten på grund av att han

eller hon har haft anstånd ska, sedan anståndet har löpt ut, betala skulden
månadsvis i delposter (avbetalning) med en tolftedel av ett belopp som mot-
svarar 1,5 gånger det betalningsbelopp som följer av 2�5, 10�17 och 21�
27 §§ eller, om betalningsskyldigheten för något barn har upphört, skulle ha
fastställts enligt dessa paragrafer, dock minst 150 kronor per barn och
månad. Den bidragsskyldige behöver dock inte betala större delposter än att
den bidragsskyldige får behålla vad han eller hon behöver för sitt eget och
familjens underhåll enligt bestämmelserna i 7 kap. 4 och 5 §§ utsöknings-
balken beräknat per månad.

1 Prop. 2012/13:16, bet. 2012/13:SfU3, rskr. 2012/13:78.

SFS 2012:896

Utkom från trycket
den 21 december 2012

background image

2

SFS 2012:896

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

För belopp som överstiger det den bidragsskyldige är skyldig att betala

enligt första stycket ska på ansökan av honom eller henne nytt beslut om an-
stånd meddelas.

Om en delpost enligt första stycket inte är betald på förfallodagen, ska den

och de därpå följande fem delposterna vara betalda senast fem månader efter
det att den förstnämnda delposten skulle ha betalats. Om inte samtliga sex
delposter är betalda inom den angivna tiden förfaller hela skulden till
omedelbar betalning.

49 §

Försäkringskassan ska utan dröjsmål vidta åtgärder för att driva in

fordringen, om den bidragsskyldige inte fullgör sin betalningsskyldighet.

Beslut om betalningsskyldighet enligt 16�27 och 43 §§ samt ränta enligt

47 och 48 §§ får verkställas enligt bestämmelserna i utsökningsbalken.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
2. De nya föreskrifterna i 18 kap. 21, 24 och 25 §§ tillämpas första gången

i fråga om underhållsstöd som avser tid efter den 31 januari 2013.

3. De nya föreskrifterna i 19 kap. 43 § tredje stycket ska tillämpas när en

bidragsskyldig inte i rätt tid har betalat ett fastställt belopp som har förfallit
till betalning efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)