SFS 2012:898 Förordning om ändring i förordningen (2007:854) med instruktion för Försvarets materielverk

120898.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:854) med
instruktion för Försvarets materielverk;

utfärdad den 13 december 2012.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2007:854) med instruktion

för Försvarets materielverk ska ha följande lydelse.

1 §

1

Försvarets materielverk ska på uppdrag av Försvarsmakten vidmakt-

hålla, destruera och kassera varor samt upphandla byggentreprenader, varor
och tjänster.

Försvarets materielverk ska på uppdrag av Försvarsmakten tillhandhålla

logistik i form av service-, förråds- och verkstadstjänster. Materielverket ska
i denna verksamhet ta hänsyn till de särskilt brådskande förhållanden som
kan uppkomma med anledning av Försvarsmaktens uppgifter enligt förord-
ningen (1982:756) om Försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av
Sveriges territorium under fred och neutralitet, m.m. (IKFN-förordning).

Försvarets materielverk ska biträda Försvarsmakten i materielförsörj-

nings- och logistikförsörjningsplanering samt med materielsystemkunskap.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTR�M

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:655

SFS 2012:898

Utkom från trycket
den 21 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012