SFS 2012:899 Förordning om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

120899.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1266) med
instruktion för Försvarsmakten;

utfärdad den 13 december 2012.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1266) med instruk-

tion för Försvarsmakten

dels att 23 § ska upphöra att gälla,
dels att 3 § och bilaga 1 till förordningen ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 11 a § och

32 a §, samt närmast före 11 a § en ny rubrik av följande lydelse.

3 §

1

Försvarsmakten ska bedriva omvärldsbevakning och kunna upptäcka

och identifiera yttre hot mot Sverige, svenska intressen och de insatser som
Sverige deltar i.

Försvarsmakten ska ta fram underlag för beslut om höjd beredskap och

om insatser samt underlag för beslut om förändringar i insatsorganisationens
utformning och beredskap.

Försvarsmakten ska ha en aktuell operativ planering för sina uppgifter.

Planeringen ska omfatta alla resurser som är nödvändiga för att genomföra
Försvarsmaktens verksamhet. Försvarsmakten ska fortlöpande lämna upp-
lysningar till berörda myndigheter om förhållanden i den operativa plane-
ringen som har betydelse för deras verksamhet.

Upphandling

11 a §

Försvarsmakten ska anlita Försvarets materielverk vid upphandling

av byggentreprenader, varor och tjänster.

Försvarsmakten får tilldela kontrakt som grundar sig på ramavtal som in-

gåtts med en enda eller flera leverantörer, om tilldelningen av kontraktet
grundar sig på ramavtalet genom tillämpning av villkoren i ramavtalet utan
förnyad inbjudan att lämna anbud. Försvarsmakten får också upphandla
varor och tjänster som uppgår till högst värdet för direktupphandling enligt
15 kap. 3 § andra stycket första meningen lagen (2007:1091) om offentlig
upphandling.

1 Senaste lydelse 2010:650.

SFS 2012:899

Utkom från trycket
den 21 december 2012

background image

2

SFS 2012:899

Försvarsmakten får vidare upphandla varor och tjänster som är av särskild

betydelse för rikets säkerhet och som ska användas av enheter i Försvars-
makten som bedriver verksamhet som kräver ett kvalificerat säkerhetsskydd.

32 a §

Försvarsmakten får meddela föreskrifter i fråga om skyldigheten för

Försvarets materielverk att tillhandahålla logistik i form av service-, förråds-
och verkstadstjänster för att Försvarsmakten ska kunna fullgöra verksamhet
under höjd beredskap.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTR�M

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

background image

3

SFS 2012:899

Bilaga 1

2

Organisationsenheter i Försvarsmakten (grundorganistion)

2 Senaste lydelse 2011:1608.

Benämning

Lokalisering

Anmärkning

LEDNING
Högkvarteret
(HKV)

Stockholm

F�RBAND
Livgardet
(LG)

Upplands-Bro/
Kungsängen

Swedint
Försvarsmusiken
Livgardesgruppen i
Upplands-Bro
Dalregementsgruppen i
Falun
Gävleborgsgruppen i Gävle

Norrbottens regemente
(I 19)

Boden

Försvarsmaktens vinter-
enhet i Boden och
Arvidsjaur
Västernorrlandsgruppen i
Härnösand
Fältjägargruppen i �ster-
sund
Västerbottensgruppen i
Umeå
Norrbottensgruppen i
Boden
Lapplandsjägargruppen i
Kiruna

Livregementets husarer
(K 3)

Karlsborg

�rebro- och Värmlands-
gruppen i �rebro

Skaraborgs regemente
(P 4)

Skövde

Skaraborgsgruppen i
Skövde
Bohus-Dalsgruppen i
Uddevalla/Skredsvik

Södra skånska regementet
(P 7)

Lund/Revinge

Skånska gruppen i Lund/
Revinge

Artilleriregementet
(A 9)

Boden

Artilleriets stridsskola
(ArtSS)

Luftvärnsregementet
(Lv 6)

Halmstad

Luftvärnets stridsskola
(LvSS)
Hallandsgruppen i Halm-
stad

Göta ingenjörregemente
(Ing 2)

Eksjö

Fältarbetsskolan (FarbS)
Norra Smålandsgruppen i
Eksjö

background image

4

SFS 2012:899

Benämning

Lokalisering

Anmärkning

Ledningsregementet
(LedR)

Enköping

Ledningsstridsskolan
(LedSS)
Södermanlandsgruppen i
Strängnäs
Upplands- och Västman-
landsgruppen i Enköping

Trängregementet
(TrängR)

Skövde

Logistikskolan (LogS)

Första ubåtsflottiljen
(1. ubflj)

Karlskrona

Verksamhet i Karlskrona
och Haninge/Muskö

Tredje sjöstridsflottiljen
(3. sjöstriflj)

Karlskrona

Verksamhet i Karlskrona

Fjärde sjöstridsflottiljen
(4. sjöstriflj)

Haninge

Verksamhet i Haninge och
Uddevalla/Skredsvik

Amfibieregementet
(Amf 1)

Haninge/Berga

Verksamhet i Haninge/
Berga och Göteborg
Södertörnsgruppen i
Haninge
Gotlandsgruppen i Visby

Marinbasen
(MarinB)

Karlskrona

Verksamhet i Karlskrona,
Haninge och Göteborg
Blekingegruppen i
Karlskrona
Kalmar- och Kronobergs-
gruppen i Växjö

Skaraborgs flygflottilj
(F 7)

Lidköping/
Såtenäs

Verksamhet i Stockholm/
Bromma

Blekinge flygflottilj
(F 17)

Ronneby/
Kallinge

Verksamhet i Ronneby/
Kallinge, Linköping/
Malmen och Visby

Norrbottens flygflottilj
(F 21)

Luleå

Försvarsmaktens helikopter-
flottilj
(Hkpflj)

Linköping/
Malmen

Verksamhet i Linköping/
Malmen, Luleå och
Ronneby/Kallinge
Livgrenadjärgruppen i
Linköping

Försvarsmaktens logistik
(FMLOG)

Stockholm

Försvarsmaktens telenät- och
markteleförband
(FMTM)

�rebro

Särskilda operationsgruppen
(SOG)

Karlsborg

background image

5

SFS 2012:899

Benämning

Lokalisering

Anmärkning

SKOLOR OCH CENTRUM
Militärhögskolan Karlberg
(MHS K)

Solna

Militärhögskolan Halmstad
(MHS H)

Halmstad

Markstridsskolan
(MSS)

Skövde

Verksamhet i Skövde och
Motala/Kvarn

Sjöstridsskolan
(SSS)

Karlskrona

Verksamhet i Karlskrona
och Haninge

Luftstridsskolan
(LSS)

Uppsala

Flygvapnets flygbefälsskola
(FBS)
Flygvapnets stridslednings-
och luftbevakningsskola
(StrilS)
Flygskolan (FlygS),
Linköping/Malmen

Hemvärnets stridsskola
(HvSS)

Salem/Vällinge

Försvarsmaktens tekniska
skola
(FMTS)

Halmstad

Verksamhet i Halmstad

Totalförsvarets
ammunitions- och
minröjningscentrum
(SWEDEC)

Eksjö

Totalförsvarets skyddscentrum
(SkyddC)

Umeå

Försvarsmaktens underrättelse-
och säkerhetscentrum
(FMUndSäkC)

Uppsala

Försvarets tolkskola
(TolkS)

Försvarsmaktens HR-centrum
(FM HRC)

Stockholm

Försvarsmedicincentrum
(FömedC)

Göteborg

Elfsborgsgruppen i
Göteborg

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012