SFS 2013:2 Förordning om ikraftträdande av lagen (2012:902) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

130002.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2012:902) om ändring
i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 10 januari 2013.

Regeringen föreskriver att lagen (2012:902) om ändring i inkomstskattela-

gen (1999:1229) ska träda i kraft den 31 januari 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Linda Haggren
(Finansdepartementet)

SFS 2013:2

Utkom från trycket
den 22 januari 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013