SFS 2013:3 Förordning om ändring i förordningen (1958:272) om tjänstekort

130003.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1958:272) om
tjänstekort;

utfärdad den 17 januari 2013.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1958:272) om tjänstekort

1 ska

ha följande lydelse.

4 §

2

Tjänstekort ska innehålla uppgift om innehavarens fullständiga namn,

personnummer och tjänst eller uppdrag samt vara försett med ett välliknande
fotografi av innehavaren och med hans eller hennes namnteckning. Om det
inte finns utrymme för fullständigt namn, får annat förnamn än tilltalsnamnet
förkortas. På kortet ska det anges vilken myndighet som har utfärdat det, var
kontroll av kortet kan göras samt kortets nummer och giltighetstid.

Om någon har arbetsuppgifter som medför en påtaglig risk att han eller hon

eller någon närstående utsätts för hot eller våld, får ett särskilt tjänstekort ut-
färdas om han eller hon

1. är polisman,
2. är annan anställd hos Rikspolisstyrelsen som deltar i myndighetens

brottsbekämpande verksamhet,

3. är kustbevakningstjänsteman,
4. är tulltjänsteman,
5. tillhör fältpersonal hos Skatteverket, Kronofogdemyndigheten eller För-

säkringskassan, eller

6. tillhör sådan fältpersonal hos länsstyrelserna som arbetar med offentlig

djurskyddskontroll eller rovdjursfrågor.

På särskilda tjänstekort får namn, personnummer, uppgift om tjänst eller

uppdrag samt namnteckning ersättas med ett tjänstgöringsnummer.

Rikspolisstyrelsen, Kustbevakningen, Tullverket, Skatteverket, Kronofog-

demyndigheten, Försäkringskassan och länsstyrelserna ska för sina verksam-
hetsområden utfärda närmare föreskrifter om vid vilka tillfällen ett särskilt
tjänstekort får användas.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2013.

1 Förordningen omtryckt 1989:446.

2 Senaste lydelse 2011:693.

SFS 2013:3

Utkom från trycket
den 29 januari 2013

background image

2

SFS 2013:3

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

På regeringens vägnar

KARIN ENSTR�M

Karin Erlingsson
(Justitiedepartementet)