SFS 2013:4 Förordning om ändring i förordningen (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857)

130004.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:215) om
undantag från kravet på nätkoncession enligt
ellagen (1997:857);

utfärdad den 17 januari 2013.

Regeringen föreskriver att 13 § förordningen (2007:215) om undantag från

kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857) ska ha följande lydelse.

13 §

Ett internt nät inom området för en väg, en kanal eller annan vattentra-

fikled med tillhörande byggnader och som används för att tillgodose trafikens
behov får byggas och användas utan nätkoncession.

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2013.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

SFS 2013:4

Utkom från trycket
den 29 januari 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;