SFS 2013:5 Förordning om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

130005.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:588) om
behandling av uppgifter i Skatteverkets
beskattningsverksamhet;

utfärdad den 17 januari 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:588) om behandling

av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

1

dels att 16 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 10 a §, av följande lydelse.

10 a §

Uppgifter om en uppdragstagares registrering för mervärdesskatt el-

ler som arbetsgivare, slag av preliminär skatt som personen ska betala samt
företagsform får lämnas ut till uppdragsgivare för kontroll i samband med
upphandling och under avtalstiden.

I fråga om en uppdragstagare som är registrerad som arbetsgivare får även

uppgift om beslutade arbetsgivaravgifter lämnas ut enligt första stycket.

16 §

2

En registrerad får ha sådan direktåtkomst till uppgifter om sig själv

som avses i 2 kap. 9 § lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatte-
verkets beskattningsverksamhet. Vid sådan direktåtkomst ska den registrera-
des identitet kontrolleras genom en säker metod för identifiering.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2003:1023.

2 Senaste lydelse 2006:210. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

SFS 2013:5

Utkom från trycket
den 29 januari 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013