SFS 2013:6 Förordning om upphävande av förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention

130006.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (1992:986) om
statlig bostadsbyggnadssubvention;

utfärdad den 17 januari 2013.

Regeringen föreskriver att förordningen (1992:986) om statlig bostads-

byggnadssubvention ska upphöra att gälla vid utgången av februari 2013.

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för ansökningar om ut-

betalning av bidrag som har kommit in till länsstyrelsen före den 31 mars
2012 men ännu inte avgjorts.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS 2013:6

Utkom från trycket
den 29 januari 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013