SFS 2013:7 Förordning om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

130007.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig
ersättning för insatser för vissa utlänningar;

utfärdad den 17 januari 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2010:1122) om statlig er-

sättning för insatser för vissa utlänningar

dels att 7, 8, 40, 42 och 43 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 37 a §, samt närmast

före 37 a § en ny rubrik av följande lydelse.

7 §

1

Ersättning lämnas också, i mån av tillgång på medel,

� för vissa särskilda kostnader enligt 32 §,
� för vissa hyreskostnader enligt 32 a §,
� för extraordinära kostnader för vårdinsatser enligt 36 §,
� för insatser för att skapa beredskap och mottagningskapacitet samt för att

utveckla samverkan enligt 37 §, och

� för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familje-

kontakter enligt 37 a §.

8 §

Länsstyrelserna prövar frågor om och betalar ut ersättning enligt 37 §.

Länsstyrelsen i Kronobergs län prövar frågor om och betalar ut ersättning

enligt 37 a §.

Migrationsverket prövar frågor om och betalar ut ersättning enligt denna

förordning i övrigt.

Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med
flyktingguider och familjekontakter

37 a §

Länsstyrelsen i Kronobergs län får, i mån av tillgång på medel,

lämna ersättning till kommuner för att stärka och utveckla verksamhet med
flyktingguider och familjekontakter som riktas i huvudsak till nyanlända ut-
länningar som omfattas av 5 § och som syftar till att

� underlätta etableringen i samhället,
� skapa nätverk,
� stödja språkinlärning, eller
� ge socialt stöd till ensamkommande barn.

1 Senaste lydelse 2012:998.

SFS 2013:7

Utkom från trycket
den 29 januari 2013

background image

2

SFS 2013:7

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Ersättning får lämnas för verksamhet som bedrivs utan vinstsyfte och som

genomförs antingen av kommunen i egen regi eller av kommunen i samver-
kan med en eller flera organisationer.

Ersättning får lämnas efter ansökan. Innan Länsstyrelsen i Kronobergs län

beslutar om ersättning ska berörd länsstyrelse ges tillfälle att yttra sig.

Länsstyrelsen i Kronobergs län får meddela föreskrifter om ansökningsför-

farandet.

40 §

En mottagare av ersättning enligt 32, 36, 37 eller 37 a § är även återbe-

talningsskyldig för medel som inte har använts för avsett ändamål. En upplys-
ning om detta ska tas in i beslutet om ersättning.

42 §

2

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande hos allmän förvaltningsdomstol. Beslut enligt 32, 32 a, 36, 37 och
37 a §§ får inte överklagas.

43 §

Migrationsverket får meddela föreskrifter om verkställighet av denna

förordning, dock inte i fråga om 37 och 37 a §§.

Innan Migrationsverket meddelar sådana föreskrifter ska Sveriges Kom-

muner och Landsting höras.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2013.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

2 Senaste lydelse 2012:998.