SFS 2013:9 Förordning om taltidningar och mottagarutrustning

130009.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om taltidningar och mottagarutrustning;

utfärdad den 17 januari 2013.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

I denna förordning finns bestämmelser om statligt stöd till taltidningar

och om vem som kan få mottagarutrustning och särskilt abonnemang som
möjliggör mottagning av taltidningar via internet.

Stöd enligt förordningen ska ges i enlighet med kommissionens beslut av

den 20 december 2011 om tillämpningen av artikel 106.2 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd i form av ersättning för all-
männyttiga tjänster som beviljas vissa företag som fått i uppdrag att tillhanda-
hålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (2012/21/EU).

2 §

Denna förordning gäller inte för sådana radiotidningar, kassettidningar

och radiosända talsyntestidningar (RATS-tidningar) som avses i förordningen
(1988:582) om statligt stöd till radio- och kassettidningar.

3 §

I denna förordning avses med

dagstidning: detsamma som i presstödsförordningen (1990:524),
målgrupp: personer med sådana funktionsnedsättningar som innebär att de

inte kan ta del av en vanlig dagstidning, och

taltidning: en upptagning av en dagstidning som kan avlyssnas och som är

avsedd för personer som tillhör målgruppen.

�ndamålet med stödet

4 §

�ndamålet med stödet är att så många personer i målgruppen som möj-

ligt ska få tillgång till dagstidningar.

Förutsättningar för stöd

5 §

Om det finns medel, lämnas statligt stöd enligt denna förordning för ut-

givning av taltidningar.

6 §

Tidningsföretag som marknadsför, säljer och administrerar abonnemang

på taltidningar får ansöka om stöd enligt denna förordning.

SFS 2013:9

Utkom från trycket
den 29 januari 2013

background image

2

SFS 2013:9

En förutsättning för stöd är att tidningsföretaget ställer en förlaga till den

taltidning ansökan avser till Myndigheten för tillgängliga mediers förfogande
och att företaget säljer abonnemang på taltidningen endast till personer som
tillhör målgruppen eller till sådana organisationer, institutioner eller vårdin-
rättningar som betjänar målgruppen.

7 §

Stöd för utgivning av taltidning får lämnas om tidningen innehåller

1. endast en version av en dagstidning,
2. en version av en dagstidning som innehållsmässigt anpassats med hän-

syn till en eller flera funktionsnedsättningar, eller

3. en version som avses i 1 eller 2 i kombination med en sammanställning

av material ur ytterligare en eller flera dagstidningar som också finns som tal-
tidningar.

Om lokala dagstidningar eller lokala editioner av dagstidningar ingår i en

sådan sammanställning som avses i första stycket, får stöd lämnas endast om
den geografiska spridningen av taltidningar därmed kan förbättras eller anta-
let abonnenter kan förväntas öka.

8 §

Stöd får inte lämnas för utgivning av taltidningar som innehåller något

annat än

1. sådant material som avses i 7 §,
2. uppgifter om hur material som avses i 7 § har disponerats, eller
3. sådana uppgifter om ställföreträdare för en utgivare som avses i 3 kap.

10 § lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och ytt-
randefrihetsgrundlagens områden.

�rendenas handläggning

9 §

Taltidningsnämnden vid Myndigheten för tillgängliga medier prövar

frågor om stöd för utgivning av taltidningar enligt denna förordning.

10 §

Ett beslut om stöd får förenas med villkor. Dessa ska framgå av beslu-

tet.

Stödets storlek

11 §

Taltidningsnämnden vid Myndigheten för tillgängliga medier bestäm-

mer storleken på stödet. Faktorer som särskilt ska beaktas när stödets storlek
bestäms är taltidningens utgivningsfrekvens, antalet prenumeranter och kost-
nader för marknadsföring av taltidningen.

Stödet får inte överstiga tidningsföretagets kostnader för taltidningen.

Redovisning

12 §

Tidningsföretag som fått stöd enligt denna förordning ska på begäran

av taltidningsnämnden vid Myndigheten för tillgängliga medier ge in en redo-
visning av intäkter och kostnader för utgivningen av taltidningen.

background image

3

SFS 2013:9

�&terbetalning och återkrav

13 §

Ett tidningsföretag som tagit emot stöd enligt denna förordning är åter-

betalningsskyldigt om

1. tidningsföretaget genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat

sätt har orsakat att stödet lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. stödet av något annat skäl än vad som avses i 1 har lämnats felaktigt eller

med för högt belopp och tidningsföretaget borde ha insett detta,

3. villkor i beslutet om stöd inte har följts, eller
4. tidningsföretaget inte lämnar sådan redovisning som avses i 12 §.

14 §

Taltidningsnämnden vid Myndigheten för tillgängliga medier får be-

sluta att ett beviljat stöd helt eller delvis inte ska betalas ut om någon av de
grunder som anges i 13 § 1�4 föreligger.

15 §

Om ett tidningsföretag är återbetalningsskyldigt enligt 13 §, ska taltid-

ningsnämnden vid Myndigheten för tillgängliga medier besluta att helt eller
delvis kräva tillbaka stödet.

16 §

Om ett belopp som har återkrävts med stöd av 15 § inte betalas i rätt

tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet.

17 §

Om det finns särskilda skäl, får taltidningsnämnden vid Myndigheten

för tillgängliga medier helt eller delvis efterge ett krav på återbetalning enligt
15 § eller ett krav på ränta enligt 16 §.

Rapportering

18 §

Myndigheten för tillgängliga medier ska varje år till Regeringskansliet

(Näringsdepartementet) rapportera vilket stöd som enligt denna förordning
har lämnats till tidningsföretagen under året.

Mottagarutrustning och särskilt abonnemang

19 §

Den som abonnerar på en taltidning får disponera särskild mottagarut-

rustning om hon eller han har behov av sådan utrustning. Om det finns sär-
skilda skäl får den som abonnerar på en taltidning även disponera ett abonne-
mang som möjliggör mottagning av taltidningar via internet.

Taltidningsnämnden vid Myndigheten för tillgängliga medier prövar frågor

om särskild mottagarutrustning och abonnemang och tillhandahåller nödvän-
dig mottagarutrustning och abonnemang som möjliggör mottagning av taltid-
ningar via internet.

Utrustningen och abonnemanget ska disponeras kostnadsfritt.

Bemyndigande

20 §

Myndigheten för tillgängliga medier får meddela föreskrifter om verk-

ställighet av denna förordning.

background image

4

SFS 2013:9

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

�verklagande

21 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 14 och
19 §§ får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2013.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)