SFS 2013:10 Förordning om ändring i förordningen (2010:769) med instruktion för Myndigheten för tillgängliga medier

130010.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:769) med
instruktion för Myndigheten för tillgängliga
medier;

utfärdad den 17 januari 2013.

Regeringen föreskriver att 10 § förordningen (2010:769) med instruktion

för Myndigheten för tillgängliga medier ska ha följande lydelse.

10 §

Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan för radio- och kas-

settidningar och andra taltidningar, taltidningsnämnden. Nämnden har de
uppgifter som följer av förordningen (1988:582) om statligt stöd till radio-
och kassettidningar och förordningen (2013:9) om taltidningar och mottagar-
utrustning.

Nämnden har också till uppgift att
1. genom informationsinsatser försöka få tidningsföretag att starta utgiv-

ning av taltidningar,

2. verka för att abonnenter på taltidningar får utbildning och sådant stöd

som underlättar för dem att tillgodogöra sig tidningarna och att sköta den tek-
niska utrustning som behövs för mottagningen, och

3. följa och analysera utvecklingen av verksamheten med utgivning av tal-

tidningar.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2013.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

SFS 2013:10

Utkom från trycket
den 29 januari 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013