SFS 2013:11 Förordning om ändring i förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter

130011.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:185)
om arbetsförhållanden vid vissa internationella
vägtransporter;

utfärdad den 17 januari 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1993:185) om arbetsför-

hållanden vid vissa internationella vägtransporter

1

dels att 4, 5, 12, 16 och 19 b §§ ska upphöra att gälla,
dels att 1, 2, 3, 8, 9, 17, 19, 21, 22, 25, 32 och 33 §§ samt bilagan till för-

ordningen ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas åtta nya paragrafer, 11 a, 11 b, 22 a

och 25 a�25 e §§ av följande lydelse.

1 §

Följande bestämmelser i den europeiska överenskommelsen den 1 juli

1970 om arbetsförhållanden för fordonsbesättningar vid vissa internationella
vägtransporter (AETR) ska gälla som svensk förordning i den lydelse som de
engelska och franska originaltexterna har efter senare ändringar:

1. Artiklarna 1�12 A.
2. Bilagan till överenskommelsen.

2 §

De engelska och franska texterna ska ha samma giltighet. Tillsammans

med en svensk översättning finns de engelska texterna, och för ändringar
publicerade före den 1 juni 2001, även de franska texterna, publicerade i Sve-
riges överenskommelser med främmande makter och Sveriges internationella
överenskommelser (S� 1973:53, 1983:58, 1992:40, 2012:11, 2012:12,
2012:13 och 2012:14).

3 §

AETR tillämpas på internationella vägtransporter i enlighet med artikel

2 i AETR, om inte annat följer av artikel 2 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss
sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring av rådets förord-
ningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets
förordning (EEG) nr 3820/85

2.

1 Senaste lydelse av
4 § 1995:145
12 § 2005:20
19 b § 2004:866.

2 EUT L 102, 11.4.2006, s. 1 (Celex 32006R0561).

SFS 2013:11

Utkom från trycket
den 29 januari 2013

background image

2

SFS 2013:11

8 §

3

I fordon som används vid internationella vägtransporter enligt denna

förordning ska färdskrivaren vara installerad och användas i enlighet med
kraven i artikel 10 i AETR.

9 §

4

Transportstyrelsen får i fråga om fordon som är registrerade i en stat

som inte tillträtt AETR och som inte heller är part i avtalet om Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet, i stället för kravet på färdskrivare, medge att
diagramblad får fyllas i för hand av föraren vid färd inom Sverige. I sådana
fall gäller bestämmelserna i artikel 12.1, 12.3, 12.5 och 12.7 i bilagan till
AETR i tillämpliga delar. Medgivandet får förenas med särskilda villkor.

11 a §

I artikel 12.1 a�c i AETR finns bestämmelser om vägkontroller, kon-

troller i företags lokaler och omfattningen av sådana kontroller.

Transportstyrelsen ansvarar för att det finns en enhetlig tillsynsstrategi för

sådana kontroller.

En kontroll i företagets lokaler får ersättas med en kontroll hos myndighe-

ten av dokument som begärts in från företaget.

11 b §

I artikel 11.2 a i bilagan till AETR finns bestämmelser om hur ett

företag ska bevara diagramblad och utskrifter och på begäran visa upp dem
för en behörig kontrolltjänsteman.

I artikel 11.2 b i bilagan till AETR finns bestämmelser om hur ett företag

ska kopiera och bevara uppgifter från fordonsenheter och förarkort samt på
begäran göra uppgifterna tillgängliga för en behörig kontrolltjänsteman.

Sådan kopiering som avses i andra stycket ska i fråga om uppgifter från

fordonsenheter ske inom 90 dagar och för uppgifter från förarkort inom
28 dagar från dagen för registreringen av uppgiften.

17 §

5

Rikspolisstyrelsen ska senast den 15 februari varje år till Transport-

styrelsen lämna uppgifter om kontroller på väg. Uppgifterna ska vara indelade
i följande kategorier:

1. Typ av väg, som kan vara motorväg, riksväg eller annan väg, samt vilket

land det kontrollerade fordonet är registrerat i.

2. Typ av färdskrivare, analog eller digital.
Rikspolisstyrelsen ska samtidigt lämna uppgift om hur många färdskrivare

som har kontrollerats vid vägkontroller under det föregående året samt antalet
konstaterade överträdelser mot 19, 19 a och 20 §§ och vad dessa överträdelser
bestått i.

19 §

6

Till penningböter döms den förare som uppsåtligen eller av oaktsam-

het bryter mot

1. artikel 5�7, 8.1�8.6 a, 8.6 b eller 9 andra meningen i AETR,
2. artikel 10, 11.4 a tredje stycket, 12.1�12.3, 12.5, 12.5 A, 12.7, 13.1

andra stycket, 13.2 eller 13.3 första�tredje styckena i bilagan till AETR,

3. 8 eller 9 § eller mot särskilda villkor som har beslutats med stöd av 9 §,

eller

3 Senaste lydelse 2005:20.

4 Senaste lydelse 2008:1161.

5 Senaste lydelse 2010:1617.

6 Senaste lydelse 2010:1617.

background image

3

SFS 2013:11

4. förbud att bruka fordon enligt 18 § andra stycket eller 18 a § andra

stycket.

I 22 a § finns bestämmelser om att sanktionsavgift ska tas ut för vissa över-

trädelser som har begåtts utanför Sverige.

21 §

7

Sanktionsavgift ska tas ut av

1. en arbetsgivare som bryter mot artikel 11.1 eller 13.1 första stycket i

bilagan till AETR, och

2. en näringsidkare som bryter mot artikel 11.1�11.3 och 11.5 i AETR, arti-

kel 11.2 i bilagan till AETR eller 11 b § tredje stycket.

Sanktionsavgift enligt artikel 11.2 i bilagan till AETR, 11 b § tredje stycket

och avsnitt 3 i bilagan till denna förordning ska tas ut bara om kontrollmyn-
digheten inte har fått del av efterfrågade uppgifter i sådan grad, eller om upp-
gifterna har varit så bristfälliga, att en företagskontroll inte har kunnat genom-
föras. I fråga om den totala avgiftens storlek för överträdelsen ska
25 § andra stycket 2 och tredje stycket tillämpas på motsvarande sätt.

22 §

8

I de fall som avses i 19 och 22 a §§ ska sanktionsavgift tas ut av

arbetsgivaren om denne inte gjort vad som har ankommit på honom eller
henne för att hindra överträdelsen.

Det som sägs i första stycket om arbetsgivare ska i stället gälla annan

näringsidkare om överträdelsen skett i dennes transportverksamhet.

22 a §

Om överträdelsen har begåtts utanför Sverige och överträdelsen upp-

täckts i Sverige ska sanktionsavgift tas ut av en förare som har brutit mot

1. artikel 5, 6, 7, 8.1�8.6 a, 8.6 b eller 9 andra meningen i AETR,
2. artikel 10, 11.4 a tredje stycket, 12.1�12.3, 12.5, 12.5 A, 12.7, 13.1 andra

stycket, 13.2 eller 13.3 första�tredje styckena i bilagan till AETR,

3. 8 eller 9 § eller mot sådana särskilda villkor som har beslutats med stöd

av 9 §, eller

4. 20 §.
Sanktionsavgift enligt första stycket ska inte tas ut om en sanktion tidigare

har beslutats för överträdelsen.

25 §

9

Sanktionsavgift för överträdelser enligt 21�22 a §§ ska tas ut med de

belopp som anges i bilagan till denna förordning.

Om sanktionsavgift tas ut gemensamt för flera överträdelser får det sam-

manlagda beloppet uppgå till högst

1. tiotusen kronor för en förare, och
2. tvåhundratusen kronor för en näringsidkare eller arbetsgivare.
Sanktionsavgift enligt andra stycket 2 får inte överstiga tio procent av

näringsidkarens eller arbetsgivarens årsomsättning. �&rsomsättningen ska avse
omsättningen närmast föregående räkenskapsår. Om överträdelsen har skett
under det första verksamhetsåret eller om uppgifter om årsomsättning annars
saknas eller är bristfälliga, får årsomsättningen uppskattas.

7 Senaste lydelse 2010:1617.

8 Senaste lydelse 2010:1617.

9 Senaste lydelse 2010:1617.

background image

4

SFS 2013:11

25 a §

Om sanktionsavgift enligt 22 a § ska tas ut av någon som inte har

hemvist i Sverige, ska en polisman vid vägkontrollen besluta att sanktionsav-
giften ska betalas i förskott. Förskottet ska betalas till polismyndigheten.

25 b §

Om det förskott som avses i 25 a § inte betalas omedelbart i samband

med kontrollen, ska polismannen besluta att fordonet eller fordonståget inte
får fortsätta färden. En polisman får avstå från att fatta ett sådant beslut, om
det finns synnerliga skäl.

Ett beslut enligt första stycket gäller tills förskottet betalats eller, om sank-

tionsavgift har tagits ut utan att förskottet har betalats, denna avgift har beta-
lats.

25 c §

Sanktionsavgiften får i förekommande fall inte tas ut med ett högre

belopp än förskottet.

25 d §

En polismans beslut om att sanktionsavgiften ska betalas i förskott

eller om att fordonet eller fordonståget inte får fortsätta färden ska skyndsamt
underställas Transportstyrelsens prövning. Transportstyrelsen ska omedelbart
pröva om beslutet ska bestå.

Polismyndigheten och Transportstyrelsen ska handlägga ärendet om sank-

tionsavgift utan dröjsmål, om en polisman med stöd av 25 b § har beslutat att
fordonet eller fordonståget inte får fortsätta färden. Transportstyrelsen får vid
sin handläggning besluta att

1. helt eller delvis sätta ned ett förskott som har bestämts för avgiften,
2. upphäva en polismans beslut enligt 25 b §, om det finns synnerliga skäl.

Detsamma gäller även efter det att Transportstyrelsen har prövat frågan om
sanktionsavgift.

25 e §

Om någon sanktionsavgift inte tas ut, eller om avgiften sätts ned eller

efterskänks, ska det överskjutande beloppet återbetalas.

32 §

10

En polisman ska hindra fortsatt färd med ett fordon som sker i strid

mot denna förordning eller mot någon föreskrift som har meddelats med stöd
av förordningen, om den fortsatta färden skulle medföra en påtaglig fara för
trafiksäkerheten eller annars utgöra en väsentlig olägenhet. Till dess att orsa-
ken till en överträdelse har åtgärdats ska en polisman vidare hindra fortsatt
färd med ett fordon i fall då AETR har överträtts på ett sätt som uppenbart kan
utgöra ett hot mot trafiksäkerheten.

33 §

11

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om över-

klagande hos allmän förvaltningsdomstol.

Följande beslut får inte överklagas:
1. beslut i fråga om skriftligt prov enligt 7 §,
2. en polismans beslut enligt 25 a och 25 b §§, och
3. Transportstyrelsens beslut enligt 25 d §.

10 Senaste lydelse 2010:1617.

11 Senaste lydelse 2010:1617.

background image

5

SFS 2013:11

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2013.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för överträdelser som ägt rum före

den 1 mars 2013.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

background image

6

SFS 2013:11

Bilaga

12

Sanktionsavgifter enligt 21�22 a §§

1. Sanktionsavgifter enligt 21 och 22 §§

�verträdelser av AETR

12 Senaste lydelse 2010:1617.

Nr

Rättslig
grund

Typ av överträdelse

Avgift i kronor per
allvarlighetsgrad (*)

MA� A�

M�

A

Besättning

A1

Artikel
5

Inte iakttagit regler om
lägsta ålder för förare

2 000

B

Körtider

B1

Artikel
6.1

�verskriden daglig kör-
tid (9 timmar) om en för-
längning till 10 timmar
inte medgetts

9 tim
<⬦<
10 tim

1 000

B2

10 tim
<⬦<
11 tim

2 000

B3

11 tim
<⬦

4 000

B4

�verskriden daglig kör-
tid (10 timmar) om en
förlängning medgetts

10 tim
<⬦<
11 tim

1 000

B5

11 tim
<⬦<
12 tim

2 000

B6

12 tim
<⬦

4 000

B7

Artikel
6.2

�verskriden körtid per
vecka

56 tim
<⬦<
60 tim

1 000

B8

60 tim
<⬦<
70 tim

2 000

B9

70 tim
<⬦

4 000

B10 Artikel

6.3

�verskriden samman-
lagd körtid under två
veckor i följd

90 tim
<⬦<
100 tim

1 000

B11

100 tim
<⬦<
112 tim
30 min

2 000

background image

7

SFS 2013:11

B12

112 tim
30 min
<⬦

4 000

C

Raster

C1

Artikel
7

�verskriden oavbruten
körtid

4 tim
30 min
<⬦
5 tim

1 000

C2

5 tim
<⬦<
6 tim

2 000

C3

6 tim
<⬦

4 000

D

Viloperioder

D1

Artikel
8.1�8.2
8.4�8.5

Otillräcklig dygnsvila
(mindre än 11 timmar)
om reducerad dygnsvila
inte har medgetts

10 tim
<⬦<
11 tim

1 000

D2

8 tim
30 min
<⬦<
10 tim

2 000

D3

⬦<
8 tim
30 min

4 000

D4

Otillräcklig reducerad
dygnsvila (mindre än
9 timmar) om reducerad
dygnsvila medgetts

8 tim
<⬦<
9 tim

1 000

D5

7 tim
<⬦<
8 tim

2 000

D6

⬦<
7 tim

4 000

D7

Otillräcklig uppdelning
av dygnsvilan (mindre än
3 + 9 timmar)

3 tim +
(8 tim
<⬦<
9 tim)

1 000

D8

3 tim +
(7 tim
<⬦<
8 tim)

2 000

D9

3 tim +
(⬦<
7 tim)

4 000

D10 Artikel

8.3

Otillräcklig dygnsvila
(mindre än 9 timmar) vid
multibemanning

8 tim
<⬦<
9 tim

1 000

background image

8

SFS 2013:11

D11

7 tim
<⬦<
8 tim

2 000

D12

⬦<
7 tim

4 000

D13 Artikel

8.6 a

Otillräcklig veckovila
(mindre än 24 timmar)

22 tim
<⬦<
24 tim

1 000

D14

20 tim
<⬦<
22 tim

2 000

D15

⬦<
20 tim

4 000

D16

Otillräcklig veckovila
(mindre än 45 timmar)
om reducerad veckovila
inte har medgetts

42 tim
<⬦<
45 tim

1 000

D17

36 tim
<⬦<
42 tim

2 000

D18

⬦<
36 tim

4 000

D19 Artikel

8.6 b

Otillräcklig veckovila
(mindre än 90 timmar)
vid uppskjuten veckovila

84 tim
<⬦< 90
tim

1 000

D20

76 tim
<⬦<
84 tim

2 000

D21

⬦<
76 tim

4 000

D22

Otillräcklig veckovila
(mindre än 69 timmar)
vid uppskjuten veckovila
om reducerad veckovila
inte har medgetts

65 tim
<⬦<
69 tim

1 000

D23

57 tim
<⬦<
65 tim

2 000

D24

⬦<
57 tim

4 000

E

Betalning och organisation av arbetet

E1

Artikel
11.3

Samband mellan lön och tillrygga-
lagda sträckor eller transporterad
godsmängd

4 000

E2

Artikel
11.1�
11.2

Inte organiserat arbetet, informerat
förare och företagit kontroll så att
överenskommelsen följs

4 000

background image

9

SFS 2013:11

�verträdelser av bilagan till AETR

E3

Artikel
11.5

Inte tillsett att avtalade transporttids-
scheman är förenliga med överens-
kommelsen

4 000

F

Skäl för avvikelse

F1

Artikel
9 andra
men-
ingen

Inte iakttagit regler om att ange skäl
för avvikelse från överenskommel-
sen

1 000

G

Installation av färdskrivare

G1

Artikel
10

Ingen typgodkänd färdskrivare har
installerats och använts

4 000

(*) MA� = Mycket allvarlig överträdelse, A� = Allvarlig överträdelse,
M� = Mindre överträdelse

Nr

Rättslig
grund

Typ av överträdelse

Avgift i kronor per
allvarlighetsgrad (*)

MA� A�

M�

H

Användning av färdskrivare,

förarkort eller diagramblad

H1

Artikel
11.1

Otillräckligt antal diagramblad

2 000

H2

Ej godkänd typ av diagramblad

2 000

H3

Otillräckligt med papper för utskrif-
ter

1 000

H4

Artikel
11.2 a

Inte iakttagit regler om att bevara,
överlämna eller uppvisa diagram-
blad, kopierade uppgifter eller ut-
skrifter för behörig kontrolltjänste-
man under förutsättning att sank-
tionsavgift enligt avsnitt 3 inte kan
tas ut

4 000

H5

Artikel
11.4 a
tredje
stycket

Föraren har fler än ett giltigt förar-
kort

4 000

H6

Artikel
11.4 a
tredje
stycket

Användning av ett förarkort som inte
är förarens eget giltiga kort

4 000

H7

Artikel
11.4 a
tredje
stycket

Användning av ett förarkort som är
skadat eller vars giltighet har gått ut

4 000

H8

Artikel
12.1

Användning av smutsiga eller ska-
dade blad eller förarkort, med läsliga
uppgifter

1 000

background image

10

SFS 2013:11

H9

Användning av smutsiga eller ska-
dade blad eller förarkort, med oläs-
liga uppgifter

4 000

H10

Utebliven ansökan, inom 7 kalender-
dagar, om ersättning av förarkort
som skadats, inte fungerar på fullgott
sätt, förkommit eller stulits

2 000

H11 Artikel

12.2

Felaktig användning av diagramblad
eller förarkort

4 000

H12

Otillåtet avlägsnande av blad eller
förarkort, vilket påverkar registre-
ringen av relevanta uppgifter

4 000

H13

Otillåtet avlägsnande av blad eller
förarkort, vilket inte påverkar regist-
reringen av uppgifter

1 000

H14

Användning av diagramblad eller fö-
rarkort under en längre tid än de är
avsedda för, utan försvunna uppgif-
ter

1 000

H15

Användning av diagramblad eller fö-
rarkort under en längre tid än de är
avsedda för, och försvunna uppgifter

4 000

H16

Ingen manuell inmatning trots att
detta krävs

4 000

H17

Fel blad eller förarkort i fel kortplats
(multibemanning)

4 000

H18 Artikel

12.3

Den tid som registrerats på bladet
överensstämmer inte med den offici-
ella tiden i fordonets registrerings-
land

2 000

H19

Felaktig användning av omställ-
ningsanordningen

4 000

I

Ifylld information

I1

Artikel
12.5

Efternamn saknas på diagrambladet

4 000

I2

Förnamn saknas på diagrambladet

4 000

I3

Datum då användningen av bladet
inleddes eller avslutades saknas

2 000

I4

Orten där användningen av bladet
inleddes eller avslutades saknas

1 000

I5

Registreringsnummer saknas på
diagrambladet

1 000

I6

Vägmätarställning (start) saknas på
diagrambladet

2 000

I7

Vägmätarställning (slut) saknas på
diagrambladet

1 000

background image

11

SFS 2013:11

�verträdelser av denna förordning och av bilagan till AETR

I8

Tid för fordonsbyte saknas på dia-
grambladet

1 000

I9

Artikel
12.5 A

Symbolen för landet ej angiven i
färdskrivaren

1 000

I10

Artikel
12.7

Inte kunnat uppvisa förarkort, dia-
gramblad, manuell registrering eller
utskrift

4 000

J

Driftavbrott

J1

Artikel
13.1

Ej reparerad av en godkänd montör
eller verkstad

4 000

J2

Ej reparerad under resans gång

2 000

K

Manuell inmatning för utskrifter

K1

Artikel
13.2

Föraren för inte in all information
för de tidsperioder som inte längre
registreras när färdskrivaren inte är
i funktion eller inte fungerar på
fullgott sätt

4 000

K2

Förarkortets nummer, namn eller
körkortsnummer saknas på tilläggs-
bladet

4 000

K3

Underskrift saknas på tilläggsbladet

2 000

K4

Artikel
13.3
första �
tredje
stycket

Förkommet eller stulet förarkort har
inte formellt rapporterats till de be-
höriga myndigheterna i den med-
lemsstat där stölden inträffade

4 000

(*) MA� = Mycket allvarlig överträdelse, A� = Allvarlig överträdelse,
M� = Mindre överträdelse

Nr

Rättslig
grund

Typ av överträdelse

Avgift i kronor

L1

Artikel
10

Fört fordon med digital färdskrivare
utan att inneha förarkort

4 000

L2

Artikel
11.2 b

Inte iakttagit regler om att överföra
uppgifter från fordonsenheten och
förarkortet

4 000

L3

Inte iakttagit regler om att bevara
och för behörig kontrolltjänsteman
tillgängliggöra uppgifter från fordon-
senhet och förarkort under förutsätt-
ning att sanktionsavgift enligt avsnitt
3 inte kan tas ut

4 000

L5

11 b §
tredje
stycket

För sent utförd kopiering

1 000

background image

12

SFS 2013:11

2. Sanktionsavgifter enligt 22 a §

�verträdelser av AETR

L6

18 §
andra
stycket

Inte undantagen transport efter ute-
bliven besiktning av färdskrivarut-
rustning

4 000

L7

18 a §
andra
stycket

Inte undantagen transport då färd-
skrivarutrustningen visats ha brister

4 000

Nr

Rättslig
grund

Typ av överträdelse

Avgift i kronor per
allvarlighetsgrad (*)

MA� A�

M�

A

Besättning

A1

Artikel
5

Brott mot lägsta ålder för förare

2 000

B

Körtider

B1

Artikel
6.1

�verskriden daglig kör-
tid (9 timmar) om en för-
längning till 10 timmar
inte medgetts

9 tim
<⬦<
10 tim

1 000

B2

10 tim
<⬦<
11 tim

2 000

B3

11 tim
<⬦

4 000

B4

�verskriden daglig kör-
tid (10 timmar) om för-
längning medgetts

10 tim
<⬦<
11 tim

1 000

B5

11 tim
<⬦<
12 tim

2 000

B6

12 tim
<⬦

4 000

B7

Artikel
6.2

�verskriden körtid per
vecka

56 tim
<⬦<
60 tim

1 000

B8

60 tim
<⬦<
70 tim

2 000

B9

70 tim
<⬦

4 000

B10 Artikel

6.3

�verskriden samman-
lagd körtid under två
veckor i följd

90 tim
<⬦<
100 tim

1 000

background image

13

SFS 2013:11

B11

100 tim
<⬦<
112 tim
30 min

2 000

B12

112 tim
30 min
<⬦

4 000

C

Raster

C1

Artikel
7

�verskriden oavbruten
körtid

4 tim
30 min
<⬦
5 tim

1 000

C2

5 tim
<⬦<
6 tim

2 000

C3

6 tim
<⬦

4 000

D

Viloperioder

D1

Artikel
8.1�8.2
8.4�8.5

Otillräcklig dygnsvila
(mindre än 11 timmar)
om reducerad dygnsvila
inte har medgetts

10 tim
<⬦<
11 tim

1 000

D2

8 tim
30 min
<⬦<
10 tim

2 000

D3

⬦<
8 tim
30 min

4 000

D4

Otillräcklig reducerad
dygnsvila (mindre än
9 timmar) om reducerad
dygnsvila medgetts

8 tim
<⬦<
9 tim

1 000

D5

7 tim
<⬦<
8 tim

2 000

D6

⬦<
7 tim

4 000

D7

Otillräcklig uppdelning
av dygnsvilan (mindre än
3 + 9 timmar)

3 tim +
(8 tim
<⬦<
9 tim)

1 000

D8

3 tim +
(7 tim
<⬦<
8 tim)

2 000

background image

14

SFS 2013:11

D9

3 tim +
(⬦<
7 tim)

4 000

D10 Artikel

8.3

Otillräcklig dygnsvila
(mindre än 9 timmar) vid
multibemanning

8 tim
<⬦<
9 tim

1 000

D11

7 tim
<⬦<
8 tim

2 000

D12

⬦<
7 tim

4 000

D13 Artikel

8.6 a

Otillräcklig veckovila
(mindre än 24 timmar)

22 tim
<⬦<
24 tim

1 000

D14

20 tim
<⬦<
22 tim

2 000

D15

⬦<
20 tim

4 000

D16

Otillräcklig veckovila
(mindre än 45 timmar)
om reducerad veckovila
inte har medgetts

42 tim
<⬦<
45 tim

1 000

D17

36 tim
<⬦<
42 tim

2 000

D18

⬦<
36 tim

4 000

D19 Artikel

8.6 b

Otillräcklig veckovila
(mindre än 90 timmar)
vid uppskjuten veckovila

84 tim
<⬦<
90 tim

1 000

D20

76 tim
<⬦<
84 tim

2 000

D21

⬦<
76 tim

4 000

D22

Otillräcklig veckovila
(mindre än 69 timmar)
vid uppskjuten veckovila
om reducerad veckovila
inte har medgetts

65 tim
<⬦<
69 tim

1 000

D23

57 tim
<⬦<
65 tim

2 000

D24

⬦<
57 tim

4 000

background image

15

SFS 2013:11

�verträdelser av bilagan till AETR

E

Skäl för avvikelse

E1

Artikel
9 andra
me-
ningen

Inte iakttagit regler om att
ange skäl för avvikelse
från överenskommelsen

1 000

F

Installation av färdskrivare

F1

Artikel
10

Ingen typgodkänd färd-
skrivare har installerats
och använts

4 000

(*) MA� = Mycket allvarlig överträdelse, A� = Allvarlig överträdelse,
M� = Mindre överträdelse

Nr

Rättslig
grund

Typ av överträdelse

Avgift i kronor per
allvarlighetsgrad (*)

MA� A�

M�

G

Användning av färdskrivare,

förarkort eller diagramblad

G1

Artikel
10

Fört fordon med digital färdskrivare
utan att inneha förarkort

4 000

G2

Artikel
11.4 a
tredje
stycket

Föraren har fler än ett giltigt förar-
kort

4 000

G3

Artikel
11.4 a
tredje
stycket

Användning av ett förarkort som inte
är förarens eget giltiga kort

4 000

G4

Artikel
11.4 a
tredje
stycket

Användning av ett förarkort som är
skadat eller vars giltighet har gått ut

4 000

G5

Artikel
12.1

Användning av smutsiga eller ska-
dade blad eller förarkort, med läsliga
uppgifter

1 000

G6

Användning av smutsiga eller ska-
dade blad eller förarkort, med oläs-
liga uppgifter

4 000

G7

Utebliven ansökan, inom 7 kalender-
dagar, om ersättning av förarkort
som skadats, inte fungerar på fullgott
sätt, förkommit eller stulits

2 000

G8

Artikel
12.2

Felaktig användning av diagramblad
eller förarkort

4 000

G9

Otillåtet avlägsnande av blad eller
förarkort, vilket påverkar registre-
ringen av relevanta uppgifter

4 000

background image

16

SFS 2013:11

G10

Otillåtet avlägsnande av blad eller
förarkort, vilket inte påverkar regist-
reringen av uppgifter

1 000

G11

Användning av diagramblad eller fö-
rarkort under en längre tid än de är
avsedda för, utan försvunna uppgif-
ter

1 000

G12

Användning av diagramblad eller fö-
rarkort under en längre tid än de är
avsedda för, och försvunna uppgifter

4 000

G13

Ingen manuell inmatning trots att
detta krävs

4 000

G14

Fel blad eller förarkort i fel kortplats
(multibemanning)

4 000

G15 Artikel

12.3

Den tid som registrerats på bladet
överensstämmer inte med den offici-
ella tiden i fordonets registrerings-
land

2 000

G16

Felaktig användning av omställ-
ningsanordningen

4 000

H

Ifylld information

H1

Artikel
12.5

Efternamn saknas på diagrambladet

4 000

H2

Förnamn saknas på diagrambladet

4 000

H3

Datum då användningen av bladet
inleddes eller avslutades saknas

2 000

H4

Orten där användningen av bladet in-
leddes eller avslutades saknas

1 000

H5

Registreringsnummer saknas på dia-
grambladet

1 000

H6

Vägmätarställning (start) saknas på
diagrambladet

2 000

H7

Vägmätarställning (slut) saknas på
diagrambladet

1 000

H8

Tid för fordonsbyte saknas på dia-
grambladet

1 000

H9

Artikel
12.5 A

Symbolen för landet ej angiven i
färdskrivaren

1 000

H10 Artikel

12.7

Inte kunnat uppvisa förarkort, dia-
gramblad, manuell registrering eller
utskrift

4 000

I

Driftavbrott

I1

Artikel
13.1
andra
stycket

Ej reparerad under resans gång

2000

background image

17

SFS 2013:11

�verträdelser av denna förordning

3. Sanktionsavgifter då företagskontroll inte har kunnat genomföras

J

Manuell inmatning för utskrifter

J1

Artikel
13.2

Föraren för inte in all information för
de tidsperioder som inte längre re-
gistreras när färdskrivaren inte är i
funktion eller inte fungerar på full-
gott sätt

4 000

J2

Förarkortets nummer, namn eller
körkortsnummer saknas på tillläggs-
bladet

4 000

J3

Underskrift saknas på tillläggsbladet

2 000

J4

Artikel
13.3
första �
tredje
stycket

Förkommet eller stulet förarkort har
inte formellt rapporterats till de be-
höriga myndigheterna i den med-
lemsstat där stölden inträffade

4 000

(*) MA� = Mycket allvarlig överträdelse, A� = Allvarlig överträdelse,
M� = Mindre överträdelse

Nr

Rättslig
grund

Typ av överträdelse

Avgift i kronor

K1

20 §

Olovligt avlägsnande av plombering
på färdskrivarutrustning

4 000

Rättslig grund

Typ av överträdelse

Avgift i kronor per
fordon som används i
transportverksamhet
som omfattas av
överenskommelsen

Artikel 11.2 a i
bilagan till AETR

Inte iakttagit regler
om att bevara, över-
lämna eller uppvisa
diagramblad, kopie-
rade uppgifter eller
utskrifter för behörig
kontrolltjänsteman

20 000

Artikel 11.2 b i
bilagan till AETR

Inte iakttagit regler
om att bevara och för
behörig kontroll-
tjänsteman tillgäng-
liggöra uppgifter från
fordonsenhet och fö-
rarkort

20 000

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013