SFS 2013:13 Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

130013.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket,
vattenbruket och fiskerinäringen;

utfärdad den 17 januari 2013.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (1994:1716) om fisket, vat-

tenbruket och fiskerinäringen ska införas en ny paragraf, 4 kap. 34 §, av föl-
jande lydelse.

4 kap.

34 §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om länsstyrelsens handlägg-

ning av ärenden om stöd enligt detta kapitel. Innan verket meddelar sådana
föreskrifter ska det höra länsstyrelsen.

Denna förordning träder i kraft den 20 februari 2013.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

SFS 2013:13

Utkom från trycket
den 29 januari 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013