SFS 2013:14 Förordning om ändring i förordningen (1995:1100) med instruktion för Svenska FAO-kommittén

130014.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:1100) med
instruktion för Svenska FAO-kommittén;

utfärdad den 17 januari 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1995:1100) med instruk-

tion för Svenska FAO-kommittén att 2 och 4 §§ ska ha följande lydelse.

2 §

Kommittén ska särskilt

1. ge råd till regeringen i frågor som rör FAO:s verksamhet och Sveriges

deltagande i denna verksamhet,

2. sprida kännedom om och skapa intresse för FAO:s verksamhet, och
3. samarbeta med motsvarande nationella kommittéer i andra länder, sär-

skilt i övriga nordiska länder och i Europeiska unionens medlemsländer.

4 §

Föredragnings-, utrednings- och kansliuppgifter utförs av den personal

som Landsbygdsdepartementet ställer till förfogande.

Inom kommittén får det finnas ett arbetsutskott som leds av kommitténs

ordförande.

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2013.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

SFS 2013:14

Utkom från trycket
den 29 januari 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013