SFS 2013:15 Förordning om ändring i förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan

130015.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1164) för
Försvarshögskolan;

utfärdad den 17 januari 2013.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 1 § förordningen (2007:1164) för För-

svarshögskolan ska ha följande lydelse.

2 kap.

1 §

1

Styrelsen för Försvarshögskolan ska bestå av ordföranden och fjorton

andra ledamöter. Av 2 kap. 4 § högskolelagen (1992:1434) framgår att rektor
ingår i styrelsen. Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap ska representeras av var sin ledamot.

Styrelsen ska utse vice ordförande inom sig.

Denna förordning träder i kraft den 26 februari 2013.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:1030.

SFS 2013:15

Utkom från trycket
den 29 januari 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013