SFS 2013:17 Förordning om ändring i förordningen (1991:1195) om skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m.

130017.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1991:1195) om
skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m.;

utfärdad den 17 januari 2013.

Regeringen föreskriver att 1 och 8 §§ samt rubriken närmast före 8 § för-

ordningen (1991:1195) om skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m.

1

ska ha följande lydelse.

1 §

2

Denna förordning innehåller föreskrifter om verksamheten under krig

och vid krigsfara inom den del av skolväsendet som en kommun eller ett
landsting är huvudman för.

Vad som föreskrivs för krig eller krigsfara ska också gälla när det råder så-

dana utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller krigsfara
som riket har befunnit sig i.

Föreskrifterna i 3�11, 15 och 16 §§, som rör verksamheten under krig och

vid krigsfara, ska tillämpas om regeringen beslutar det. Föreskrifterna i 12
och 13 §§, som rör planläggningen, ska tillämpas utan särskilt beslut av rege-
ringen.

Gymnasieskola och skolformer inom vuxenutbildningen

3

8 §

4

I fråga om utbildning inom vårdområden i gymnasieskola och kommu-

nal vuxenutbildning ska huvudmannen så långt möjligt och med beaktande av
växlande behov av specialiseringar fortsätta att bedriva den reguljära utbild-
ningen och också tillgodose behov av avkortad utbildning, bland annat för
vårdutbildade som en längre tid inte varit verksamma inom sitt vårdyrke.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2013.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2011:568.

2 Senaste lydelse 2011:568.

3 Senaste lydelse 2012:101.

4 Senaste lydelse 2012:101.

SFS 2013:17

Utkom från trycket
den 29 januari 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013