SFS 2013:18 Förordning om ändring i förordningen (2007:989) om avskiljande av studenter från högskoleutbildning

130018.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:989) om
avskiljande av studenter från högskoleutbildning;

utfärdad den 17 januari 2013.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2007:989) om avskiljande av

studenter från högskoleutbildning ska ha följande lydelse.

1 §

I denna förordning finns det bestämmelser om avskiljande av studenter

från högskoleutbildning inom ett universitet eller en högskola som har staten
som huvudman och som omfattas av högskolelagen (1992:1434).

Bestämmelser om avskiljande av studenter och om att en för högskolan

gemensam nämnd ska pröva frågor om avskiljande finns i 4 kap. högskole-
lagen.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2013.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2013:18

Utkom från trycket
den 29 januari 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013