SFS 2013:19 Förordning om ikraftträdande av lagen (2012:798) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

130019.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2012:798) om ändring
i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 24 januari 2013.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 12 §, 7 kap. 3 a�3 d §§ och 4 a § lagen

(2012:798) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi ska träda i
kraft den 1 februari 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

SFS 2013:19

Utkom från trycket
den 28 januari 2013

0019.fm Page 1 Thursday, January 24, 2013 10:57 AM

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

0019.fm Page 2 Thursday, January 24, 2013 10:57 AM