SFS 2013:22 Förordning om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

130022.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i personuppgiftsförordningen
(1998:1191);

utfärdad den 24 januari 2013.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om personuppgiftsförordningen

(1998:1191

)

2

dels att 10 § ska upphöra att gälla,
dels att 11 § ska ha följande lydelse.

11 §

Datainspektionen ska i fråga om behandling som anmäls dit enligt sär-

skilda föreskrifter om förhandskontroll i en författning särskilt fatta beslut om
det ska vidtas åtgärder med anledning av anmälan eller inte.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2013.
2. Äldre föreskrifter gäller för anmälningar som kommit in till Datainspek-

tionen före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om
skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om
det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31, Celex 31995L0046).

2 Förordningen omtryckt 2006:1221.

SFS 2013:22

Utkom från trycket
den 5 februari 2013

0022.fm Page 1 Tuesday, January 29, 2013 2:01 PM

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

0022.fm Page 2 Tuesday, January 29, 2013 2:01 PM