SFS 2013:23 Finansinspektionens tillkännagivande om ändring av vissa skadelivräntor

130023.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Finansinspektionens tillkännagivande
om ändring av vissa skadelivräntor;

Finansinspektionen har, med stöd av 2 § kungörelsen (1967:667) med till-

lämpningsföreskrifter till lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor
och 2 § förordningen (2003:832) om värdesäkring av vissa skadeståndslivrän-
tor, beslutat om ändring av vissa skadelivräntor enligt följande.

1. Livränta föranledd av en händelse som inträffat före utgången av år

1973:

a) Trafiklivränta ökas med 1,13 procent (jfr SFS 1967:663).
b) Skadelivränta som betalas med statsmedel ökas med 1,13 procent (jfr

SFS 1971:14).

c) Annan ansvarslivränta än sådan som dels anges 1 a och 1 b, dels har fast-

ställts före den 1 januari 2004 ökas med en procent (jfr SFS 1973:214). Sådan
livränta som har fastställts den 1 januari 2004 eller senare ökas med 1,13 pro-
cent.

2. Livränta föranledd av en händelse som dels har inträffat efter utgången

av år 1973, dels har fastställts före den 1 januari 2004:

a) Skadelivränta enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivrän-

tor ökas med en procent. Detsamma gäller livränta enligt samma lag som har
fastställts genom dom den 1 januari 2004 eller senare, om dom i målet i första
instans har meddelats före den 1 januari 2004.

b) Det som anges i 2a ska enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) tilläm-

pas även när det gäller trafikskadeersättning.

3. Livränta föranledd av en händelse som dels har inträffat efter utgången

av år 1973, dels har fastställts den 1 januari 2004 eller senare:

a) Skadelivränta enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivrän-

tor ökas med 1,13 procent.

b) Det som anges i 3 a ska enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) tilläm-

pas även när det gäller trafikskadeersättning.

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2013.

MARTIN ANDERSSON

Saadet Akman

SFS 2013:23

Utkom från trycket
den 5 februari 2013

0023.fm Page 1 Tuesday, January 29, 2013 2:07 PM

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

0023.fm Page 2 Tuesday, January 29, 2013 2:07 PM