SFS 2013:23 Finansinspektionens tillkännagivande om ändring av vissa skadelivräntor

130023.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:12px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:10px;font-family:ECFJKN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:10px;font-family:ECFJKN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:925px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>Finansinspektionens tillk�nnagivande <br/>om �ndring av vissa skadelivr�ntor;</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Finansinspektionen har, med st�d av 2 � kung�relsen (1967:667) med till-</p> <p style="position:absolute;top:266px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">l�mpningsf�reskrifter till lagen (1967:663) om till�gg till vissa trafiklivr�ntor<br/>och 2 � f�rordningen (2003:832) om v�rdes�kring av vissa skadest�ndslivr�n-<br/>tor, beslutat om �ndring av vissa skadelivr�ntor enligt f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:318px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. Livr�nta f�ranledd av en h�ndelse som intr�ffat f�re utg�ngen av �r</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">1973: </p> <p style="position:absolute;top:353px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft16">a) Trafiklivr�nta �kas med 1,13 procent (jfr SFS 1967:663). <br/>b) Skadelivr�nta som betalas med statsmedel �kas med 1,13 procent (jfr</p> <p style="position:absolute;top:388px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1971:14).</p> <p style="position:absolute;top:405px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">c) Annan ansvarslivr�nta �n s�dan som dels anges 1 a och 1 b, dels har fast-</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">st�llts f�re den 1 januari 2004 �kas med en procent (jfr SFS 1973:214). S�dan<br/>livr�nta som har fastst�llts den 1 januari 2004 eller senare �kas med 1,13 pro-<br/>cent.</p> <p style="position:absolute;top:475px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. Livr�nta f�ranledd av en h�ndelse som dels har intr�ffat efter utg�ngen</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">av �r 1973, dels har fastst�llts f�re den 1 januari 2004:</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">a) Skadelivr�nta enligt lagen (1973:213) om �ndring av skadest�ndslivr�n-</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">tor �kas med en procent. Detsamma g�ller livr�nta enligt samma lag som har<br/>fastst�llts genom dom den 1 januari 2004 eller senare, om dom i m�let i f�rsta<br/>instans har meddelats f�re den 1 januari 2004. </p> <p style="position:absolute;top:579px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">b) Det som anges i 2a ska enligt 9 � trafikskadelagen (1975:1410) till�m-</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">pas �ven n�r det g�ller trafikskadeers�ttning. </p> <p style="position:absolute;top:614px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. Livr�nta f�ranledd av en h�ndelse som dels har intr�ffat efter utg�ngen</p> <p style="position:absolute;top:631px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">av �r 1973, dels har fastst�llts den 1 januari 2004 eller senare:</p> <p style="position:absolute;top:649px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">a) Skadelivr�nta enligt lagen (1973:213) om �ndring av skadest�ndslivr�n-</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">tor �kas med 1,13 procent.</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">b) Det som anges i 3 a ska enligt 9 � trafikskadelagen (1975:1410) till�m-</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">pas �ven n�r det g�ller trafikskadeers�ttning.</p> <p style="position:absolute;top:737px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Beslutet g�ller fr�n och med den 1 januari 2013.</p> <p style="position:absolute;top:772px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">MARTIN ANDERSSON</p> <p style="position:absolute;top:789px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft10">Saadet Akman</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:23</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft17">Utkom fr�n trycket<br/>den 5 februari 2013</p> <p style="position:absolute;top:-26px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft14">0023.fm Page 1 Tuesday, January 29, 2013 2:07 PM</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> <p style="position:absolute;top:-26px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft21">0023.fm Page 2 Tuesday, January 29, 2013 2:07 PM</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Finansinspektionens tillk�nnagivande
om �ndring av vissa skadelivr�ntor;

Finansinspektionen har, med st�d av 2 � kung�relsen (1967:667) med till-

l�mpningsf�reskrifter till lagen (1967:663) om till�gg till vissa trafiklivr�ntor
och 2 � f�rordningen (2003:832) om v�rdes�kring av vissa skadest�ndslivr�n-
tor, beslutat om �ndring av vissa skadelivr�ntor enligt f�ljande.

1. Livr�nta f�ranledd av en h�ndelse som intr�ffat f�re utg�ngen av �r

1973:

a) Trafiklivr�nta �kas med 1,13 procent (jfr SFS 1967:663).
b) Skadelivr�nta som betalas med statsmedel �kas med 1,13 procent (jfr

SFS 1971:14).

c) Annan ansvarslivr�nta �n s�dan som dels anges 1 a och 1 b, dels har fast-

st�llts f�re den 1 januari 2004 �kas med en procent (jfr SFS 1973:214). S�dan
livr�nta som har fastst�llts den 1 januari 2004 eller senare �kas med 1,13 pro-
cent.

2. Livr�nta f�ranledd av en h�ndelse som dels har intr�ffat efter utg�ngen

av �r 1973, dels har fastst�llts f�re den 1 januari 2004:

a) Skadelivr�nta enligt lagen (1973:213) om �ndring av skadest�ndslivr�n-

tor �kas med en procent. Detsamma g�ller livr�nta enligt samma lag som har
fastst�llts genom dom den 1 januari 2004 eller senare, om dom i m�let i f�rsta
instans har meddelats f�re den 1 januari 2004.

b) Det som anges i 2a ska enligt 9 � trafikskadelagen (1975:1410) till�m-

pas �ven n�r det g�ller trafikskadeers�ttning.

3. Livr�nta f�ranledd av en h�ndelse som dels har intr�ffat efter utg�ngen

av �r 1973, dels har fastst�llts den 1 januari 2004 eller senare:

a) Skadelivr�nta enligt lagen (1973:213) om �ndring av skadest�ndslivr�n-

tor �kas med 1,13 procent.

b) Det som anges i 3 a ska enligt 9 � trafikskadelagen (1975:1410) till�m-

pas �ven n�r det g�ller trafikskadeers�ttning.

Beslutet g�ller fr�n och med den 1 januari 2013.

MARTIN ANDERSSON

Saadet Akman

SFS 2013:23

Utkom fr�n trycket
den 5 februari 2013

0023.fm Page 1 Tuesday, January 29, 2013 2:07 PM

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

0023.fm Page 2 Tuesday, January 29, 2013 2:07 PM

;