SFS 2013:24 Förordning om ändring i förordningen (1988:1564) med instruktion för Marknadsdomstolen

130024.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1988:1564) med
instruktion för Marknadsdomstolen;

utfärdad den 24 januari 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1988:1564) med instruk-

tion för Marknadsdomstolen

1

dels att 12–14 §§ ska upphöra att gälla,
dels att 2, 10 och 11 §§ samt rubriken närmast före 2 § ska ha följande ly-

delse.

Myndighetsförordningens tillämpning

2 §

2

Marknadsdomstolen ska tillämpa följande bestämmelser i myndighets-

förordningen (2007:515):

– 3 och 4 §§ om ledningens ansvar,
– 6 § om allmänna uppgifter,
– 8 § om myndighetens arbetsgivarpolitik m.m.,
– 21 § om myndighetens beslut, och
– 29 § om ärendeförteckning.
Det som i dessa bestämmelser sägs om myndighetens ledning ska avse

Marknadsdomstolen i plenum eller ordföranden i enlighet med bestämmel-
serna i 10 och 11 §§. Det som sägs i 21 § myndighetsförordningen ska endast
gälla i administrativa ärenden.

10 §

Ett administrativt ärende avgörs av Marknadsdomstolens ordförande

eller av den tjänsteman som anges i arbetsordningen eller i ett särskilt beslut.
Ordföranden ska samråda med ledamöterna i plenum innan han eller hon av-
gör ärenden som avser

1. arbetsordningen och andra viktiga frågor om organisation och arbetsfor-

mer,

2. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse, och
3. yttranden i viktigare lagstiftningsfrågor.
Ordföranden får hänskjuta ärenden för avgörande i plenum.

11 §

Plenum består av Marknadsdomstolens ordförande och övriga ledamö-

ter. Marknadsdomstolens ordförande är ordförande i plenum. I ärenden som
avgörs i plenum är Marknadsdomstolen beslutför när minst hälften av leda-
möterna är närvarande.

1 Senaste lydelse av 12 § 2007:1038.

2 Senaste lydelse 2007:1038.

SFS 2013:24

Utkom från trycket
den 5 februari 2013

0024.fm Page 1 Tuesday, January 29, 2013 2:12 PM

background image

2

SFS 2013:24

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2013.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Linda Utterberg
(Justitiedepartementet)

0024.fm Page 2 Tuesday, January 29, 2013 2:12 PM