SFS 2013:25 Lag om ansvarsfrihet vid vissa vapenbrott

130025.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ansvarsfrihet vid vissa vapenbrott;

utfärdad den 31 januari 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

Den som innehar ett skjutvapen eller ammunition utan att ha rätt till det

ska inte dömas till ansvar för detta enligt 9 kap. 1 § eller 2 § första stycket d
vapenlagen (1996:67), om han eller hon frivilligt lämnar in eller låter lämna
in vapnet eller ammunitionen till en polismyndighet under tiden mars–maj
2013.

Det som sägs om skjutvapen i denna lag gäller även sådana föremål som

anges i 1 kap. 3 § vapenlagen.

2 §

Den som lämnar in eller låter lämna in skjutvapen eller ammunition en-

ligt 1 § har rätt att vara anonym.

3 §

Skjutvapen och ammunition som har lämnats in enligt 1 § tillfaller sta-

ten.

Första stycket gäller inte om egendomen har lämnats in utan ägarens sam-

tycke och ägaren gör anspråk på egendomen. Om egendomens ägare är känd,
ska ett sådant anspråk göras inom en månad från det att ägaren fick del av en
underrättelse från polismyndigheten om att egendomen lämnats in till myn-
digheten. Om ägaren inte är känd, ska anspråket göras inom tre månader från
det att egendomen lämnades in.

4 §

Skjutvapen och ammunition som har tillfallit staten enligt 3 § ska för-

störas, om egendomen inte behövs för musealt eller militärt ändamål eller för
Statens kriminaltekniska laboratoriums verksamhet.

5 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

föreskrifter om hanteringen av skjutvapen och ammunition som har lämnats
in enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2013 och gäller till den 1 september

2014.

1 Prop. 2012/13:38, bet. 2012/13:JuU9, rskr. 2012/13:147.

SFS 2013:25

Utkom från trycket
den 12 februari 2013

0025.fm Page 1 Tuesday, February 5, 2013 2:57 PM

background image

2

SFS 2013:25

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

BEATRICE ASK
(Justitiedepartementet)

0025.fm Page 2 Tuesday, February 5, 2013 2:57 PM