SFS 2013:26 Förordning om hantering av skjutvapen och ammunition som har lämnats in till en polismyndighet

130026.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om hantering av skjutvapen och ammunition som
har lämnats in till en polismyndighet;

utfärdad den 31 januari 2013.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Denna förordning gäller hanteringen av föremål som har lämnats in till

en polismyndighet enligt lagen (2013:25) om ansvarsfrihet vid vissa vapen-
brott.

2 §

Polismyndigheten ska kontrollera om det finns någon känd ägare till de

skjutvapen och den ammunition som har lämnats in. �r ägaren känd ska
denne underrättas om inlämnandet. En underrättelse behöver inte lämnas om
det står klart att ägaren har samtyckt till inlämnandet.

Underrättelsen ska delges ägaren. I underrättelsen ska ägaren informeras

om att egendomen tillfaller staten om han eller hon inte skriftligen gör an-
språk på den inom en månad från det att han eller hon har fått del av underrät-
telsen.

Anspråk enligt 3 § andra stycket lagen (2013:25) om ansvarsfrihet vid

vissa vapenbrott ska göras skriftligen hos en polismyndighet.

3 §

Den polismyndighet som har tagit emot skjutvapen eller ammunition

ska ha hand om egendomen till dess att

1. egendomen har lämnats ut till en ägare som har gjort anspråk på den med

stöd av 3 § andra stycket lagen (2013:25) om ansvarsfrihet vid vissa vapen-
brott, eller

2. egendomen har tillfallit staten enligt 3 § första stycket samma lag.

4 §

Statens kriminaltekniska laboratorium ska ansvara för att de skjutvapen

som har tillfallit staten förstörs. Polismyndigheten ska ansvara för att den am-
munition som har tillfallit staten förstörs. Om egendomen behövs för ett mu-
sealt eller militärt ändamål eller för Statens kriminaltekniska laboratoriums
verksamhet, ska dock egendomen överlämnas till den myndighet eller inrätt-
ning som behöver egendomen.

5 §

Rikspolisstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om den kontroll

som ska utföras enligt 2 § och om hanteringen i övrigt av den egendom som
avses i denna förordning.

SFS 2013:26

Utkom från trycket
den 12 februari 2013

0026.fm Page 1 Wednesday, February 6, 2013 10:38 AM

background image

2

SFS 2013:26

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2013 och gäller till den 1 sep-

tember 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

0026.fm Page 2 Wednesday, February 6, 2013 10:38 AM