SFS 2013:28 Förordning om ändring i förordningen (2003:564) om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning

130028.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:564) om bidrag
till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad
energiförsörjning;

utfärdad den 31 januari 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2003:564) om bidrag till

åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning

1

dels att 2 a�2 d och 7 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 7 § ska utgå,
dels att nuvarande 6 § ska betecknas 7 §,
dels att 1, 2, 3�5 och 8�12 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 6 § ska sättas närmast före 7 §,
dels att det i förordningen ska införas tre nya paragrafer, 6, 9 a och 10 a §§

samt närmast före 6, 10 a och 12 §§ nya rubriker av följande lydelse.

1 §

Om det finns medel, får statligt stöd i form av bidrag enligt denna för-

ordning lämnas till företag i syfte att främja en effektiv och miljöanpassad en-
ergiförsörjning, energieffektivisering samt för att stimulera upphandling av
effektivare energiteknik.

Stöd lämnas, förutom vad som anges i 7 §, i enlighet med de förutsätt-

ningar som följer av kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 av den
6 augusti 2008 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med
den gemensamma marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i fördraget (allmän
gruppundantagsförordning)

2 och 1 § andra stycket första meningen förord-

ningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet.

2 §

3

Termer och uttryck som används i denna förordning har samma bety-

delse som i kommissionens förordning (EG) nr 800/2008.

Med teknikupphandling avses i denna förordning en upphandling av pro-

dukter eller system för vilka utvecklingen av ny teknik eller av en produk-
tionsprocess i vilken tekniken tas fram är nödvändig för att beställarens krav
ska uppfyllas.

1 Senaste lydelse av
2 a § 2004:1230
2 b § 2007:584
2 c § 2004:1230
2 d § 2004:1230
7 § 2010:793.

2 EUT L 214, 9.8.2008, s. 3 (Celex 32008R0800).

3 Senaste lydelse 2004:1230.

SFS 2013:28

Utkom från trycket
den 12 februari 2013

0028.fm Page 1 Wednesday, February 6, 2013 10:05 AM

background image

2

SFS 2013:28

3 §

4

Bidrag får lämnas till

1. miljöskyddsåtgärder,
2. miljöstudier, och
3. teknikupphandling.
Bidrag får inte lämnas för en åtgärd som utan särskilt medgivande av Sta-

tens energimyndighet redan påbörjats.

4 §

Vid prövning av om bidrag ska lämnas till ett projekt ska hänsyn tas till

projektets betydelse för omställningen av energisystemet samt projektets kon-
sekvenser för miljön.

När bidragets storlek bestäms ska utöver vad som stadgas nedan i 5�7 §§

även beaktas åtgärdens betydelse i förhållande till syftet med bidraget och an-
dra allmänna intressen.

5 §

De kostnader som berättigar till bidrag för miljöskyddsåtgärder får en-

dast vara merkostnader för investeringen jämfört med kostnader för en tek-
niskt jämförbar investering som ger en lägre grad av miljöskydd eller sådana
extra kostnader som är nödvändiga för att genomföra åtgärderna.

Bidrag till investeringar i energieffektivisering får lämnas med högst 60

procent av kostnaderna enligt första stycket. Om bidraget lämnas till små eller
medelstora företag, får stödnivån höjas med tjugo respektive tio procentenhe-
ter.

Bidrag till investeringar för att främja energi från förnybara energikällor får

lämnas med högst 45 procent av kostnaderna enligt första stycket. Om bidra-
get lämnas till små eller medelstora företag, får stödnivån höjas med tjugo
respektive tio procentenheter.

Bidrag till förvärv av miljöeffektiva transportfordon får lämnas med 35

procent av kostnaderna enligt första stycket. Om bidraget lämnas till små eller
medelstora företag, får stödnivån höjas med tjugo respektive tio procentenhe-
ter.

Miljöstudier

6 §

De kostnader som berättigar till stöd för miljöstudier är kostnaderna för

studien.

Bidrag lämnas med högst 50 procent av dessa kostnader. Om bidraget läm-

nas till små eller medelstora företag, får stödnivåerna höjas med tjugo respek-
tive tio procentenheter.

8 §

En ansökan om bidrag ska vara skriftlig och ges in till Statens energi-

myndighet. Ansökan ska innehålla de uppgifter som myndigheten anser nöd-
vändiga.

Den som ansöker om bidrag enligt denna förordning ska i samband med

ansökan upplysa om annat offentligt finansieringsstöd som sökts eller erhål-
lits.

9 §

Ett beslut om bidrag ska förenas med de villkor som behövs med hänsyn

till bidragets ändamål. Som villkor för bidrag ska gälla att bidragsmottagaren

4 Senaste lydelse 2007:153. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

0028.fm Page 2 Wednesday, February 6, 2013 10:05 AM

background image

3

SFS 2013:28

efter uppmaning ska lämna en skriftlig redovisning för den verksamhet som
bidraget gäller.

9 a §

Statens energimyndighet ska föra ett register över sådana stöd som be-

viljas enligt 1 § andra stycket. Registret ska innehålla de uppgifter som krävs
för att säkerställa att de villkor som följer av kommissionens förordning (EG)
nr 800/2008 är uppfyllda. Uppgifterna ska bevaras i tio år från den dag då stöd
sista gången beviljades enligt denna förordning.

10 §

Statens energimyndighet får besluta att ett beviljat stöd inte ska betalas

ut om

1. den som ansökt om stödet genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt

har förorsakat att det lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. stödet av någon annan orsak har lämnats felaktigt eller med för högt be-

lopp och mottagaren borde ha insett det, eller

3. villkoren för stödet inte har följts.

�&terbetalning och återkrav

10 a §

Mottagaren av ett stöd enligt denna förordning är återbetalningsskyl-

dig om någon av de grunder som anges i 10 § föreligger.

Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt första stycket, ska

Statens energimyndighet besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet. Om
det finns särskilda skäl, får Statens energimyndighet efterge kravet på återbe-
talning helt eller delvis.

11 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 10 § får
dock inte överklagas.

Bemyndigande

12 §

Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om vilka uppgifter

som ska lämnas i ansökan om stöd och på vilket sätt uppgifterna ska lämnas
samt de övriga föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förord-
ning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2013.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för bidrag som beslutats före ikraft-

trädandet.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

0028.fm Page 3 Wednesday, February 6, 2013 10:05 AM

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

0028.fm Page 4 Wednesday, February 6, 2013 10:05 AM