SFS 2013:29 Förordning om ändring i förordningen (2011:556) med instruktion för Statens skolinspektion

130029.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:556) med
instruktion för Statens skolinspektion;

utfärdad den 24 januari 2013.

Regeringen föreskriver att 11 § förordningen (2011:556) med instruktion

för Statens skolinspektion ska ha följande lydelse.

11 § Myndigheten ska upplåta lokaler åt Skolväsendets överklagande-
nämnd. Vid myndigheten ska det finnas ett kansli som utför administrativa
och handläggande uppgifter åt nämnden.

Myndigheten ska efter att ha hört nämnden uppdra åt någon som är anställd

vid myndigheten att ansvara för kansliet.

Myndigheten ska i årsredovisningen lämna en verksamhetsberättelse och

en ekonomisk redovisning när det gäller verksamheten vid nämnden.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2013.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2013:29

Utkom från trycket
den 12 februari 2013

0029.fm Page 1 Tuesday, February 5, 2013 3:22 PM

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

0029.fm Page 2 Tuesday, February 5, 2013 3:22 PM