SFS 2013:30 Förordning om ändring i förordningen (2007:948) med instruktion för Skolväsendets överklagandenämnd

130030.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:948) med
instruktion för Skolväsendets
överklagandenämnd;

utfärdad den 24 januari 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:948) med instruk-

tion för Skolväsendets överklagandenämnd

1

dels att 4 och 10 §§ ska upphöra att gälla,
dels att 5, 7–9 och 11 §§ ska ha följande lydelse.

5 §

2

Statens skolinspektion upplåter lokaler och utför administrativa och

handläggande uppgifter åt nämnden.

7 §

Nämnden får i arbetsordningen meddela föreskrifter om att ordföranden

eller vice ordföranden får avgöra ärenden om överklaganden som är av sådant
slag att nämndens vägledande avgöranden kan tillämpas eller som annars är
av det slaget att de inte behöver avgöras av nämnden.

8 §

3

Nämnden får i arbetsordningen meddela föreskrifter om att den som

utför handläggande uppgifter enligt 5 § får fatta beslut om handläggningen av
ett ärende eller avgöra ärenden som är av administrativ art.

9 §

4

Ärendena ska avgöras efter föredragning.

Nämnden får i arbetsordningen meddela föreskrifter om eller i ett enskilt

fall besluta att ärenden som avgörs enligt 7 eller 8 § inte behöver föredras.

11 §

5

Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte

tillämpas på myndigheten:

– 5 § om delegering,
– 15 och 16 §§ om beslutförhet,
– 20 § om föredragning, och
– 24 § om ställföreträdare.

1 Senaste lydelse av 10 § 2008:632.

2 Senaste lydelse 2011:557. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

3 Ändringen innebär bl.a. att första stycket upphävs.

4 Senaste lydelse 2008:632. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

5 Senaste lydelse 2008:632.

SFS 2013:30

Utkom från trycket
den 12 februari 2013

0030.fm Page 1 Tuesday, February 5, 2013 3:26 PM

background image

2

SFS 2013:30

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2013.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

0030.fm Page 2 Tuesday, February 5, 2013 3:26 PM