SFS 2013:31 Förordning om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)

130031.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039);

utfärdad den 31 januari 2013.

Regeringen föreskriver att det i övergångsbestämmelserna till gymnasie-

förordningen (2010:2039) ska införas en ny punkt, 13, av följande lydelse.

13. Skolverket får för 2013, med avvikelse från vad som anges i 13 kap. 9 §
tredje stycket, för sådana grundbelopp som avses i 19 kap. 48 § fjärde stycket
skollagen (2010:800) i fråga om utbildningar som startar efter den 30 juni
2013, meddela föreskrifter om grundbeloppens storlek enligt riksprislistan
med berörda kommuners och landstings budgeterade bidragsbelopp för del av
året som grund. Sådana föreskrifter får, med avvikelse från vad som anges i
13 kap. 9 § första stycket, meddelas under kalenderåret 2013 och avse del av
året.

I stället för vad som anges i 13 kap. 1 § första och andra styckena får bi-

dragsbeslutet för sådana grundbelopp för kalenderåret 2013 fattas under ka-
lenderåret och avse del av detta.

Denna förordning träder i kraft den 28 februari 2013.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2013:31

Utkom från trycket
den 12 februari 2013

0031.fm Page 1 Tuesday, February 5, 2013 3:33 PM

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

0031.fm Page 2 Tuesday, February 5, 2013 3:33 PM