SFS 2013:33 Förordning om upphävande av Arbetsmarknadsstyrelsens föreskrifter om utbetalning av stöd från Europeiska socialfonden mål 3 och gemenskapsinitiativet Equal

130033.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av Arbetsmarknadsstyrelsens
föreskrifter om utbetalning av stöd från
Europeiska socialfonden mål 3 och
gemenskapsinitiativet Equal;

utfärdad den 31 januari 2013.

Regeringen föreskriver att Arbetsmarknadsstyrelsens föreskrifter (AMSFS

2000:14) om utbetalning av stöd från Europeiska socialfonden mål 3 och
gemenskapsinitiativet Equal ska upphöra att gälla vid utgången av februari
2013.

De upphävda föreskrifterna gäller dock fortfarande för ärenden som avser

Europeiska socialfonden mål 3 och gemenskapsinitiativet Equal för program-
perioden 2000�2006.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS 2013:33

Utkom från trycket
den 12 februari 2013

0033.fm Page 1 Wednesday, February 6, 2013 9:02 AM

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

0033.fm Page 2 Wednesday, February 6, 2013 9:02 AM