SFS 2013:34 Förordning om ändring i förordningen (2007:829) med instruktion för Arbetsgivarverket

130034.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:829) med
instruktion för Arbetsgivarverket;

utfärdad den 31 januari 2013.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2007:829) med instruktion för

Arbetsgivarverket ska ha följande lydelse.

1 §

Arbetsgivarverket är en förvaltningsmyndighet för statliga arbetsgivar-

frågor och en sammanslutning av statliga arbetsgivare och sådana icke-stat-
liga arbetsgivare som avses i 2 §. Myndigheten ansvarar för att som arbetsgi-
varorganisation utveckla och samordna den statliga arbetsgivarpolitiken.
Myndigheten ska utföra förhandlingsarbete för sina medlemmar och företräda
dem i arbetstvister.

Myndigheten får besluta om anslutning till statliga avtalsförsäkringar av

icke-statliga arbetsgivare. Ett sådant beslut förutsätter att arbetstagarna har
anställningsvillkor som i fråga om avtalsförsäkringarna i huvudsak stämmer
överens med villkoren för statligt anställda.

Myndigheten ska svara för sådan information, rådgivning och utbildning

som arbetsgivare på det statliga området behöver. Detsamma gäller de icke-
statliga arbetsgivare som myndigheten företräder.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2013.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS 2013:34

Utkom från trycket
den 12 februari 2013

0034.fm Page 1 Tuesday, February 5, 2013 3:44 PM

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

0034.fm Page 2 Tuesday, February 5, 2013 3:44 PM