SFS 2013:35 Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

130035.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i körkortsförordningen (1998:980);

utfärdad den 31 januari 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om körkortsförordningen (1998:980) att

punkt 6 i övergångsbestämmelserna till förordningen (2009:190) om ändring i
nämnda förordning ska ha följande lydelse.

6. En ansökan om utbyte av förarbevis som har utfärdats enligt lagen

(1999:877) om förarbevis för moped klass I och för terrängskoter till behörig-
hetshandling enligt de nya bestämmelserna i 3 kap. 1 och 19 §§ körkortslagen
(1998:488) ska ha kommit in till Transportstyrelsen senast den 1 november
2013.

Denna förordning träder i kraft den 20 februari 2013. Bestämmelsen i sin

nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2013:35

Utkom från trycket
den 12 februari 2013

0035.fm Page 1 Tuesday, February 5, 2013 3:47 PM

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

0035.fm Page 2 Tuesday, February 5, 2013 3:47 PM