SFS 2013:36 Lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859)

130036.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i läkemedelslagen (1992:859);

utfärdad den 31 januari 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om läkemedelslagen

(1992:859)

dels att nuvarande 16 a § och 17 a–17 c §§ ska betecknas 16 c § och 17 c–

17 e §§,

dels att den nya 16 c § ska ha följande lydelse,
dels att 2 och 15 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas sju nya paragrafer, 1 a, 1 b, 16 a, 17 a, 17 b,

19 a och 19 b §§, av följande lydelse.

1 a §

Med aktiv substans avses i denna lag varje substans eller blandning av

substanser som är avsedd att användas i tillverkningen av ett läkemedel och
som, när den används för det ändamålet, blir en aktiv beståndsdel i läkemedlet
vilket är avsett att antingen ha en farmakologisk, immunologisk eller metabo-
lisk verkan som syftar till att återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska
funktioner, eller användas för att ställa en diagnos.

Med hjälpämne avses i denna lag varje beståndsdel i ett läkemedel som inte

är den aktiva substansen eller förpackningsmaterialet.

1 b §

Med förfalskat läkemedel avses i denna lag varje humanläkemedel

med en oriktig beteckning som avser dess

1. identitet, inbegripet förpackning och märkning, namn eller sammansätt-

ning av beståndsdelar, inbegripet hjälpämnen, och dessa beståndsdelars
styrka,

2. ursprung, inbegripet tillverkare, tillverkningsland, ursprungsland, inne-

havare av godkännande för försäljning, eller

3. historia, inbegripet register och handlingar från använda distributions-

kanaler.

Med förfalskat läkemedel avses inte humanläkemedel med en oriktig be-

teckning till följd av oavsiktliga kvalitetsdefekter.

2 §

3

Denna lag gäller endast för sådana läkemedel för människor (human-

läkemedel) eller djur (veterinärmedicinska läkemedel), inklusive förbland-

1 Prop. 2012/13:40, bet. 2012/13:SoU7, rskr. 2012/13:146.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/62/EU av den 8 juni 2011 om änd-
ring av direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för humanläkeme-
del vad gäller att förhindra att förfalskade läkemedel kommer in i den lagliga försörj-
ningskedjan (EUT L 174, 1.7.2011, s. 74, Celex 32011L0062).

3 Senaste lydelse 2006:253.

SFS 2013:36

Utkom från trycket
den 12 februari 2013

0036.fm Page 1 Tuesday, February 5, 2013 3:50 PM

background image

2

SFS 2013:36

ningar för inblandning i foder, som är avsedda att släppas ut på marknaden i
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som har tillverkats på indu-
striell väg eller som har tillverkats med hjälp av en industriell process. Be-
stämmelserna om import från ett land utanför Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet, distribution och tillverkning gäller dock även läkemedel som en-
dast är avsedda för export till en stat som inte ingår i Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet och mellanprodukter samt aktiva substanser och hjälpäm-
nen avsedda för humanläkemedel. Lagen gäller inte för foder som innehåller
läkemedel.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela före-

skrifter om att lagens bestämmelser om godkännande för försäljning inte ska
gälla i fråga om vissa läkemedel avsedda endast för sällskapsdjur.

15 §

4

Med tillverkning avses i denna lag framställning, förpackning eller

ompackning av läkemedel, mellanprodukter eller av aktiva substanser.

Tillverkning ska äga rum i ändamålsenliga lokaler och utföras med hjälp av

ändamålsenlig utrustning och även i övrigt ske i enlighet med god tillverk-
ningssed. En sakkunnig med tillräcklig kompetens och tillräckligt inflytande
ska se till att kraven på läkemedlens och mellanprodukternas kvalitet och sä-
kerhet uppfylls.

16 a §

Den som har beviljats tillstånd till tillverkning av humanläkemedel

enligt 16 § ska

1. vid tillverkningen använda endast aktiva substanser som tillverkats i en-

lighet med god tillverkningssed och distribuerats i enlighet med god distribu-
tionssed för aktiva substanser,

2. omedelbart underrätta Läkemedelsverket och innehavaren av godkän-

nandet för försäljning av läkemedlet om tillståndshavaren får information om
att läkemedel som omfattas av tillverkningstillståndet är, eller misstänks vara,
förfalskade,

3. kontrollera att de tillverkare, importörer eller distributörer från vilka till-

ståndshavaren erhållit de aktiva substanserna är anmälda hos Läkemedelsver-
ket enligt 19 a § eller hos behörig myndighet inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet,

4. kontrollera de aktiva substansernas och hjälpämnenas äkthet och kvali-

tet, och

5. se till att hjälpämnena är lämpliga för användning i läkemedel, tillämpa

god tillverkningssed för hjälpämnen samt dokumentera åtgärderna.

16 c §

5

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om

1. tillverkning och god tillverkningssed för läkemedel och mellanpro-

dukter,

2. framställning, förvaring, distribution och import av blod och blod-

komponenter avsedda att användas som råvara vid tillverkning av läkemedel,
och

4 Senaste lydelse 2006:253.

5 Senaste lydelse av tidigare 16 a § 2007:1128.

0036.fm Page 2 Tuesday, February 5, 2013 3:50 PM

background image

3

SFS 2013:36

3. tillverkning och import av läkemedel som innehåller blod eller blod-

komponenter.

17 a §

Aktiva substanser avsedda för humanläkemedel får importeras från

ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet endast om de har
tillverkats i enlighet med standarder som är åtminstone likvärdiga med god
tillverkningssed.

17 b §

Aktiva substanser avsedda för humanläkemedel får importeras från

ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet endast om de åt-
följs av en skriftlig bekräftelse från behörig myndighet i exportlandet vilken
utvisar att god tillverkningssed har följts.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om undantag från kravet på skriftlig bekräftelse i enlighet med
artikel 46b. 3 och 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG.

19 a §

Den som yrkesmässigt tillverkar, importerar eller distribuerar aktiva

substanser avsedda för humanläkemedel ska till Läkemedelsverket

1. anmäla sin verksamhet 60 dagar innan verksamheten inleds,
2. årligen rapportera förändringar i förhållande till anmälningar enligt 1,

och

3. omedelbart rapportera förändringar i verksamheten som kan påverka

kvaliteten eller säkerheten i de aktiva substanser som verksamhetsutövaren
hanterar.

Om Läkemedelsverket inom 60 dagar efter det att verket har tagit emot en

anmälan enligt första stycket 1 har beslutat att genomföra en inspektion, får
verksamheten inte inledas innan Läkemedelsverket beslutat att det får ske.

19 b §

Distribution av aktiva substanser avsedda för humanläkemedel ska

ske i enlighet med god distributionssed.

1. Denna lag träder i kraft den 2 juli 2013 i fråga om 17 b § och i övrigt den

1 mars 2013.

2. Den som yrkesmässigt tillverkar, importerar eller distribuerar aktiva sub-

stanser den 1 mars 2013 ska anmäla sin verksamhet enligt 19 a § första
stycket 1 till Läkemedelsverket senast den 2 maj 2013.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

0036.fm Page 3 Tuesday, February 5, 2013 3:50 PM

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

0036.fm Page 4 Tuesday, February 5, 2013 3:50 PM