SFS 2013:42 Lag om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel

130042.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa
receptfria läkemedel;

utfärdad den 31 januari 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2009:730) om han-

del med vissa receptfria läkemedel

dels at 28 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 16 a §, av följande lydelse.

16 a §

Den som bedriver detaljhandel med receptfria humanläkemedel en-

ligt lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhäl-
lets tjänster ska utöver vad som anges i 16 § även

1. se till att läkemedlen uppfyller kraven i nationell lagstiftning om god-

kännande i den stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som för-
säljning sker till, och

2. på den webbplats där läkemedlen erbjuds ha kontaktuppgifter till Läke-

medsverket och en hyperlänk till en webbplats i enlighet med artikel 85c.4 i
direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemen-
skapsregler för humanläkemedel, senast ändrat genom Europaparlamentets
och rådets direktiv 2011/62/EU

3 samt tydligt visa en EU-logotyp.

28 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. egenkontroll enligt 16 § 1,
2. lokaler som avses i 16 § 2,
3. tillhandahållande enligt 16 § 3, och
4. utformning och kontroll av den EU-logotyp som avses i 16 a § 2.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

1 Prop. 2012/13:40, bet. 2012/13:SoU7, rskr. 2012/13:146.

2 Jfr. Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/62/EU av den 8 juni 2011 om änd-
ring av direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för humanläkeme-
del vad gäller att förhindra att förfalskade läkemedel kommer in i den lagliga
försörjningskedjan (EUT L 174, 1.7.2011, s. 74, Celex 32011L0062).

3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/62/EU av den 8 juni 2011 om ändring
av direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel vad
gäller att förhindra att förfalskade läkemedel kommer in i den lagliga försörj-
ningskedjan (EUT L 174, 1.7.2011, s. 74, Celex 32011L0062).

SFS 2013:42

Utkom från trycket
den 12 februari 2013

0042.fm Page 1 Tuesday, February 5, 2013 4:03 PM

background image

2

SFS 2013:42

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

0042.fm Page 2 Tuesday, February 5, 2013 4:03 PM