SFS 2013:43 Lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859)

130043.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i läkemedelslagen (1992:859);

utfärdad den 31 januari 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 17 § läkemedelslagen (1992:859)

ska ha följande lydelse.

17 §

2

Läkemedel eller mellanprodukter får importeras från ett land utanför

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet endast av den som har tillstånd till
tillverkning av läkemedel eller särskilt tillstånd till import av läkemedel. Av
17 d § framgår att resande i vissa fall har rätt att föra in läkemedel i landet.

Läkemedelsverket får besluta om särskilt tillstånd till import av läkemedel

enligt första stycket för

1. läkemedel som importeras för att tillgodose behov av läkemedel som får

säljas med stöd av tillstånd enligt 5 § tredje stycket,

2. läkemedel som ska användas för annat ändamål än sjukvård, eller
3. prövningsläkemedel.
Regeringens får meddela föreskrifter om vilka förutsättningar som ska

gälla för att tillstånd ska få beviljas enligt andra stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2013.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Bet. 2012/13:SoU7, rskr. 2013/13:146.

2 Senaste lydelse 2006:253.

SFS 2013:43

Utkom från trycket
den 12 februari 2013

0043.fm Page 1 Tuesday, February 5, 2013 4:06 PM

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

0043.fm Page 2 Tuesday, February 5, 2013 4:06 PM