SFS 2013:32 Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

130032.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i högskoleförordningen (1993:100);

utfärdad den 24 januari 2013.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 11 a § högskoleförordningen (1993:100)

1

och bilaga 1 till förordningen ska ha följande lydelse.

1 kap.

11 a §

2

En högskola ska ansvara för att studenterna är försäkrade för

personskada. Försäkringen ska avse sådan skada som har uppkommit till följd
av olycksfall eller framkallats av sådan smitta som avses i 5 § förord-
ningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd,
om skadan har inträffat i samband med högskoleutbildning i Sverige. Försäk-
ringen ska inte ge rätt till ersättning i den utsträckning studenten har rätt till
ersättning med stöd av författning eller kollektivavtal.

Försäkringen ska tecknas genom att Universitets- och högskolerådet för

högskolorna träffar en överenskommelse med Kammarkollegiet. �verens-
kommelsen ska träffas och ändringar i den göras med förbehåll för regering-
ens godkännande.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013 i fråga om bilaga 1 och i

övrigt den 1 mars 2013. För försäkringar som har tecknats före den 1 mars
2013 gäller äldre bestämmelser under respektive försäkrings giltighetstid.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1998:1003.

2 Senaste lydelse 2010:1064.

SFS 2013:32

Utkom från trycket
den 12 februari 2013

0032.fm Page 1 Wednesday, February 6, 2013 4:25 PM

background image

2

SFS 2013:32

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Bilaga 1

3

F�RTECKNING �VER UNIVERSITET OCH H�GSKOLOR SOM
STATEN �R HUVUDMAN F�R SAMT DERAS BEN�MNING

I denna bilaga anges enligt 1 kap. 1 § de universitet och högskolor som staten
är huvudman för samt deras benämning.

Uppsala universitet
Lunds universitet
Göteborgs universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet
Linköpings universitet
Karolinska institutet (universitet)
Kungl. Tekniska högskolan (universitet)
Luleå tekniska universitet
Karlstads universitet
Linnéuniversitetet
�rebro universitet
Mittuniversitetet
Sveriges lantbruksuniversitet

Blekinge tekniska högskola
Dans- och cirkushögskolan
Försvarshögskolan
Gymnastik- och idrottshögskolan
Högskolan i Borås
Högskolan Dalarna
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan Kristianstad
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst
Konstfack
Kungl. Konsthögskolan
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Malmö högskola
Mälardalens högskola
Operahögskolan i Stockholm
Stockholms dramatiska högskola
Södertörns högskola

3 Senaste lydelse 2010:1064. �ndringen innebär att Högskolan på Gotland har tagits
bort ur förteckningen.

0032.fm Page 2 Wednesday, February 6, 2013 4:25 PM