SFS 2013:44 Förordning om en gemensam inlämningsfunktion för skogsägare

130044.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om en gemensam inlämningsfunktion för
skogsägare;

utfärdad den 7 februari 2013.

Regeringen föreskriver följande.

Förordningens syfte och tillämpningsområde

1 §

Skogsstyrelsen får inrätta en gemensam inlämningsfunktion för skogs-

ägare. Syftet med en sådan funktion är att förenkla skogsägarnas kontakter
med myndigheter i frågor som har anknytning till skog.

2 §

Med en gemensam inlämningsfunktion avses en funktion vid Skogssty-

relsen som skogsägare kan vända sig till för att inleda ärenden inom Skogs-
styrelsens ansvarsområde och sådana ärenden inom andra myndigheters an-
svarsområden som har anknytning till skog.

3 §

Skogsstyrelsen får, efter överenskommelse med andra berörda myndig-

heter, meddela föreskrifter om vilka ärenden som får inledas genom den ge-
mensamma inlämningsfunktionen.

�verlämnande av uppgifter

4 §

Skogsstyrelsen ska skyndsamt till en annan myndighet lämna över upp-

gifter som kommit in genom den gemensamma inlämningsfunktionen men
som är avsedda för den andra myndigheten.

Uppgifterna ska lämnas över elektroniskt till den andra myndigheten.

Frivillighet

5 §

Den gemensamma inlämningsfunktionen hindrar inte att skogsägare in-

leder ärenden genom att vända sig direkt till berörd myndighet.

Inkomstdag

6 §

En handling som kommit in till Skogsstyrelsen genom den gemen-

samma inlämningsfunktionen och som innehåller uppgifter som ska lämnas
över till en annan myndighet, ska anses ha kommit in till den andra myndig-
heten samma dag som den kom in till Skogsstyrelsen.

SFS 2013:44

Utkom från trycket
den 19 februari 2013

0044.fm Page 1 Tuesday, February 12, 2013 1:42 PM

background image

2

SFS 2013:44

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Gallring

7 §

Handlingar som kommit in genom den gemensamma inlämningsfunk-

tionen och som är avsedda för en annan myndighet än Skogsstyrelsen, får
gallras hos Skogsstyrelsen tidigast ett år efter det att uppgifterna lämnats över
till den andra myndigheten enligt denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2013.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

0044.fm Page 2 Tuesday, February 12, 2013 1:42 PM