SFS 2013:45 Förordning om ändring i förordningen (2009:1386) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård

130045.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1386) om
verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård;

utfärdad den 7 februari 2013.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2009:1386) om verksamhet

inom djurens hälso- och sjukvård ska införas en ny paragraf, 6 kap. 2 a §,
samt närmast före 6 kap. 2 a § en ny rubrik av följande lydelse.

6 kap.

Verksamhetsredogörelse

2 a §

Ansvarsnämnden ska senast den 1 mars varje år lämna en redogörelse

till regeringen om sin verksamhet under det senaste kalenderåret.

Redogörelsen ska särskilt innehålla uppgifter om
1. antalet inkomna respektive avgjorda ärenden,
2. den genomsnittliga handläggningstiden för ett ärende,
3. ärendenas fördelning på olika yrkeskategorier,
4. antalet beslut om disciplinpåföljd enligt 6 kap. 1 § lagen (2009:302) om

verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård, och

5. antalet beslut om andra åtgärder enligt 6 kap. 5�10 §§ lagen om verk-

samhet inom djurens hälso- och sjukvård och beslutens fördelning på olika åt-
gärder.

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2013.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

SFS 2013:45

Utkom från trycket
den 19 februari 2013

0045.fm Page 1 Tuesday, February 12, 2013 2:40 PM

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

0045.fm Page 2 Tuesday, February 12, 2013 2:40 PM