SFS 2013:46 Förordning om ändring i förordningen (2012:546) med instruktion för Boverket

130046.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2012:546) med
instruktion för Boverket;

utfärdad den 7 februari 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2012:546) med instruk-

tion för Boverket

dels att 3 § ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 8 § ska lyda ⬝Miljö- och hälsofrågor⬝,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 8 a §, av följande ly-

delse.

3 §

Boverket ska särskilt

1. bygga upp och sprida kunskap om sektorns miljöpåverkan och utveck-

ling,

2. beakta de konsekvenser som verkets beslut och verksamhet kan få för

funktionshindrade, barn, ungdomar och äldre samt för integration, boende-
segregation, folkhälsa och jämställdhet,

3. i förhållande till myndigheter, allmänheten och andra berörda aktivt ge

råd och stöd,

4. utöva tillsyn, ge tillsynsvägledning och ha uppsikt i enlighet med lagar

och förordningar,

5. utveckla en fördjupad förståelse för bostadsmarknaders funktionssätt,
6. aktualisera statistik, följa och analysera utvecklingen på bostadsmarkna-

den, såväl i nationellt perspektiv som på regional nivå,

7. träffa avtal med kommuner om statens medverkan vid omstrukturering

eller rekonstruktion av ett kommunalt bostadsföretag samt göra uppföljningar
och utvärderingar avseende stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet,

8. följa och analysera tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen och

lagstiftningen om energideklaration för byggnader,

9. i förekommande fall upprätta och förvalta register över energideklaratio-

ner,

10. utveckla verifierbara funktionskrav i byggreglerna samt följa och ana-

lysera tillämpningen av dessa,

11. följa utvecklingen av frågor inom verkets verksamhetsområde och vid

behov föreslå åtgärder för att syftet med regler och andra styrmedel ska nås,
och

12. samordna, utveckla, följa upp och utvärdera de statliga stöd och bidrag

som Boverket har ett centralt administrationsansvar för, redogöra för resultat
och fördelning när det gäller stöden och bidragen samt informera om dem.

SFS 2013:46

Utkom från trycket
den 19 februari 2013

0046.fm Page 1 Tuesday, February 12, 2013 1:54 PM

background image

2

SFS 2013:46

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

8 a §

Boverket ansvarar för att vägleda kommuner och andra när det gäller

hur hänsyn bör tas till buller och andra hälsofrågor vid planering för och byg-
gande av bostäder enligt plan- och bygglagstiftningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2013.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

0046.fm Page 2 Tuesday, February 12, 2013 1:54 PM