SFS 2013:47 Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

130047.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk
kommunikation;

utfärdad den 7 februari 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 3 a och 10 §§ lagen

(2003:389) om elektronisk kommunikation ska ha följande lydelse.

7 kap.

3 a §

2

Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som

behövs för att de skyldigheter som anges i Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EU) nr 531/2012 av den 13 juni 2012 om roaming i allmänna mobil-
nät i unionen

3 ska följas. Förelägganden och förbud får förenas med vite.

10 §

4

Uppkommer det en tvist mellan dem som tillhandahåller elektroniska

kommunikationsnät eller kommunikationstjänster eller tillhörande tjänster,
eller mellan en sådan aktör och ett företag som drar nytta av en skyldighet i
fråga om samtrafik eller andra former av tillträde, får en part hänskjuta tvisten
för avgörande av tillsynsmyndigheten, om

1. tvisten har samband med skyldigheter som följer av denna lag eller av

föreskrifter, tillståndsvillkor eller beslut om förpliktelser som meddelats med
stöd av lagen eller som följer av Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 531/2012, eller

2. tvisten i övrigt rör villkor för samtrafik eller andra former av tillträde.
Myndigheten ska så snart som möjligt besluta i de frågor som tvisten gäl-

ler. Beslutet ska meddelas senast fyra månader från det att begäran kom in till
myndigheten, om längre tid inte är nödvändig med hänsyn till tvistens omfatt-
ning eller andra särskilda omständigheter.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2013.

På regeringens vägnar

ANNIE L��F

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2012/13:37, bet. 2012/13:TU5, rskr. 2012/13:145.

2 Senaste lydelse 2011:590.

3 EUT L 172, 30.6.2012, s. 10 (Celex 32012R0531).

4 Senaste lydelse 2011:590.

SFS 2013:47

Utkom från trycket
den 19 februari 2013

0047.fm Page 1 Tuesday, February 12, 2013 2:16 PM

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

0047.fm Page 2 Tuesday, February 12, 2013 2:16 PM