SFS 2013:48 Förordning om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

130048.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:396) om
elektronisk kommunikation;

utfärdad den 7 februari 2013.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2003:396) om elektronisk

kommunikation ska ha följande lydelse.

2 §

1

Post- och telestyrelsen är tillsynsmyndighet enligt lagen (2003:389) om

elektronisk kommunikation.

Post- och telestyrelsen ska för Sveriges del fullgöra de uppgifter som ålig-

ger den nationella tillsynsmyndigheten enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 531/2012 av den 13 juni 2012 om roaming i allmänna mo-
bilnät i unionen

2.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2013.

På regeringens vägnar

ANNIE L��F

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:1535.

2 EUT L 172, 30.6.2012, s. 10 (Celex 32012R0531).

SFS 2013:48

Utkom från trycket
den 19 februari 2013

0048.fm Page 1 Tuesday, February 12, 2013 2:18 PM

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

0048.fm Page 2 Tuesday, February 12, 2013 2:18 PM