SFS 2013:49 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

130049.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i offentlighets- och
sekretessförordningen (2009:641);

utfärdad den 14 februari 2013.

Regeringen föreskriver att 7 och 10 §§ offentlighets- och sekretessförord-

ningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

7 §

1

Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersökningar

som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekono-
miska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrifterna i
24 kap. 8 § första stycket tredje meningen och andra stycket offentlighets-
och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre gående begränsning i
sekretessen anges i det följande.

1 Senaste lydelse 2012:812.

Myndighet

Undersökning

Särskilda begränsningar i
sekretessen

Trafikverket

haveriundersökningar
inom vägtrafikområdet

Ungdomsstyrelsen

undersökningar om
ungdomars attityder,
värderingar och lev-
nadsvillkor

undersökningar om det
civila samhällets vill-
kor, sammansättning
och utveckling

universitet och hög-
skolor

undersökningar av stu-
denters bakgrund och
om deras vägval efter
studierna

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
ekonomiska förhållanden

SFS 2013:49

Utkom från trycket
den 26 februari 2013

0049.fm Page 1 Tuesday, February 19, 2013 2:30 PM

background image

2

SFS 2013:49

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

10 §

2

Sekretess gäller i personaladministrativ verksamhet hos följande myn-

digheter, för uppgift om en enskilds bostadsadress, hemtelefonnummer, per-
sonnummer och andra jämförbara uppgifter avseende personalen, uppgift i
form av fotografisk bild som utgör underlag för tjänstekort samt uppgift om
närstående till personalen, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan
att den som uppgiften rör eller någon närstående till honom eller henne lider
men:

– nämnder som utövar ledningen av hälso- och sjukvården enligt hälso- och

sjukvårdslagen (1982:763) eller de andra myndigheter som svarar för perso-
naladministrativ verksamhet avseende hälso- och sjukvårdspersonal,

– patientnämnder,
– polismyndigheter,

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Maria Hellberg
(Justitiedepartementet)

2 Senaste lydelse 2012:634.

0049.fm Page 2 Tuesday, February 19, 2013 2:30 PM