SFS 2013:52 Förordning om ändring i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel

130052.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:659) om handel
med läkemedel;

utfärdad den 14 februari 2013.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2009:659) om handel med lä-

kemedel ska ha följande lydelse.

3 §

Den som ansöker om tillstånd att bedriva detaljhandel med läkemedel

till konsument enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel
ska betala en ansökningsavgift med 20 000 kr per tillstånd.

Den som innehar ett tillstånd som avses i första stycket ska betala en årsav-

gift med 11 500 kr per tillstånd. För ett öppenvårdsapotek där tillverkning av
läkemedel för visst tillfälle bedrivs, ska dessutom en årlig tilläggsavgift om
5 500 kr betalas.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2013.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2013:52

Utkom från trycket
den 26 februari 2013

0052.fm Page 1 Tuesday, February 19, 2013 2:37 PM

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

0052.fm Page 2 Tuesday, February 19, 2013 2:37 PM