SFS 2013:53 Förordning med särskilda bestämmelser om ersättning av allmänna medel för inställelse till en muntlig förhandling vid Ersättningsnämnden

130053.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med särskilda bestämmelser om ersättning av
allmänna medel för inställelse till en muntlig
förhandling vid Ersättningsnämnden;

utfärdad den 14 februari 2013.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Vid beräkning av ersättning av allmänna medel för inställelse till en

muntlig förhandling vid Ersättningsnämnden tillämpas bestämmelserna i för-
ordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m. Där-
vid ska

1. den som söker ersättning enligt 1 § lagen (2012:663) om ersättning på

grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga i
vissa fall eller ställföreträdare för honom eller henne jämställas med enskild
part eller ställföreträdare för sådan enligt 7 § 3 i den förordningen, och

2. sakkunnig jämställas med sakkunnig enligt 9 § 1 i den förordningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2013.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2013:53

Utkom från trycket
den 26 februari 2013

0053.fm Page 1 Tuesday, February 19, 2013 2:39 PM

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

0053.fm Page 2 Tuesday, February 19, 2013 2:39 PM