SFS 2013:54 Förordning om ändring i förordningen (2002:986) om sjukersättning och aktivitetsersättning

130054.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:986) om
sjukersättning och aktivitetsersättning;

utfärdad den 14 februari 2013.

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (2002:986) om sjukersättning

och aktivitetsersättning ska ha följande lydelse.

8 §

1

Försäkringskassan ska besluta om tiden för utbetalning av

1. sjukersättning eller aktivitetsersättning till den som vistas utomlands,

och

2. det belopp som först förfaller till betalning efter beslut om sjukersättning

eller aktivitetsersättning.

Försäkringskassan får meddela närmare föreskrifter om beräkningen av

tillägg och avgift enligt 37 kap. 15 § socialförsäkringsbalken.

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2013.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:877.

SFS 2013:54

Utkom från trycket
den 26 februari 2013

0054.fm Page 1 Tuesday, February 19, 2013 2:41 PM

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

0054.fm Page 2 Tuesday, February 19, 2013 2:41 PM