SFS 2013:55 Lag om ändring i räntelagen (1975:635)

130055.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:VFCBJG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:PIEYBY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:PIEYBY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:VFCBJG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:PSCKCD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:PIEYBY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:VFCBJG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:VFCBJG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:10px;font-family:IACHJB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:PIEYBY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:VFCBJG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:14px;font-family:VFCBJG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:12px;font-family:VFCBJG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:15px;font-family:VFCBJG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:VFCBJG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:PIEYBY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:VFCBJG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:PIEYBY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:VFCBJG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:VFCBJG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:10px;font-family:IACHJB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:14px;line-height:17px;font-family:VFCBJG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i r�ntelagen (1975:635);</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 14 februari 2013.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs2 i fr�ga om r�ntelagen (1975:635)</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels</i> att 1, 6 och 8 �� ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels</i> att det i lagen ska inf�ras fyra nya paragrafer, 2 a2 c och 4 a ��, av</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:368px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag �r till�mplig p� penningfordran inom f�rm�genhetsr�ttens</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">omr�de. Den inneh�ller best�mmelser om betalningsvillkor i vissa fall samt<br/>om r�nta.</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Lagen g�ller i den m�n inte annat �r avtalat, utf�st eller s�rskilt f�reskrivet.</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">I lagen finns dock best�mmelser om avtalsvillkor som �r utan verkan och om<br/>betalningsvillkor som �r utan verkan eller som har verkan endast om borgen�-<br/>ren uttryckligen har godk�nt villkoret.</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:509px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft10">En fordran p� betalning f�r en vara eller tj�nst i ett f�rh�llande mellan</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">n�ringsidkare i deras yrkesm�ssiga verksamhet f�rfaller till betalning senast<br/>trettio dagar efter det att borgen�ren har framst�llt krav p� att fordringen beta-<br/>las. Detsamma g�ller n�r en n�ringsidkare i sin yrkesm�ssiga verksamhet har<br/>en s�dan fordran p� en myndighet eller ett annat offentligt organ.</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett betalningsvillkor �r utan verkan mot borgen�ren i den m�n det inskr�n-</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">ker borgen�rens r�tt till betalning enligt f�rsta stycket. I ett f�rh�llande mellan<br/>n�ringsidkare f�r dock betalningen ske senare, om borgen�ren uttryckligen<br/>har godk�nt detta.</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:683px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Har g�lden�ren i ett s�dant fordringsf�rh�llande som avses i 2 a � r�tt</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">att skjuta upp betalningen p� grund av en unders�kning av om varan eller<br/>tj�nsten �verensst�mmer med avtalet, f�r betalningen skjutas upp i h�gst tret-<br/>tio dagar fr�n det att varan mottogs eller tj�nsten utf�rdes, om borgen�ren inte<br/>uttryckligen har godk�nt en l�ngre unders�kningsperiod.</p> <p style="position:absolute;top:788px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 c �</b></p> <p style="position:absolute;top:788px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft10">Det som s�gs i 2 a och 2 b �� g�ller inte betalningar som f�rfaller en-</p> <p style="position:absolute;top:805px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ligt en avbetalningsplan.</p> <p style="position:absolute;top:872px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2012/13:36, bet. 2012/13:CU6, rskr. 2012/13:144.</p> <p style="position:absolute;top:885px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft112">2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2011/7/EU av den 16 februari 2011 om<br/>bek�mpande av sena betalningar vid handelstransaktioner (EUT L 48, 23.2.2011, s. 1,<br/>Celex 32011L0007).</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 1987:327.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:55</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft113">Utkom fr�n trycket<br/>den 26 februari 2013</p> <p style="position:absolute;top:-26px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft18">0055.fm Page 1 Tuesday, February 19, 2013 2:47 PM</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:52px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:55</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2013</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>4 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft20">Ett avtalsvillkor som inneb�r att g�lden�ren inte �r skyldig att betala</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">r�nta enligt 3 eller 4 � p� en fordran p� betalning f�r en vara eller tj�nst �r<br/>utan verkan mot borgen�ren i ett f�rh�llande mellan n�ringsidkare i deras yr-<br/>kesm�ssiga verksamhet. Detsamma g�ller i ett f�rh�llande mellan en n�rings-<br/>idkare och en myndighet eller ett annat offentligt organ, n�r n�ringsidkaren i<br/>sin yrkesm�ssiga verksamhet tillhandah�ller varor eller tj�nster mot betal-<br/>ning.</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:188px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft22">4</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">I fall som avses i 3 eller 4 � ber�knas r�nta f�r �r enligt en r�ntefot som</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">motsvarar den vid varje tid g�llande referensr�ntan enligt 9 � med ett till�gg<br/>av �tta procentenheter. Om det vid best�mmande av skadest�nd med anled-<br/>ning av personskada ska avr�knas f�rm�ner som en skadelidande har r�tt till<br/>enligt 5 kap. 3 � 1 skadest�ndslagen (1972:207), utg�r dock till�gget till<br/>referensr�ntan endast tv� procentenheter f�r tiden till dess f�rm�nerna har<br/>fastst�llts slutligt.</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Ett avtalsvillkor som inneb�r att r�ntan ska ber�knas enligt en l�gre r�ntefot</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">�n vad som f�ljer av f�rsta stycket f�rsta meningen �r utan verkan mot borge-<br/>n�ren i ett f�rh�llande mellan en n�ringsidkare och en myndighet eller ett<br/>annat offentligt organ, n�r n�ringsidkaren i sin yrkesm�ssiga verksamhet till-<br/>handah�ller varor eller tj�nster mot betalning.</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:414px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft22">5</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">Har en g�lden�r p� grund av sjukdom, arbetsl�shet eller annan liknande</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">omst�ndighet som g�lden�ren inte har kunnat r�da �ver varit f�rhindrad att<br/>betala i r�tt tid och skulle en skyldighet att betala full r�nta med anledning av<br/>dr�jsm�let med h�nsyn till detta vara osk�lig, f�r den r�nta som annars skulle<br/>betalas j�mkas.</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Ett avtalsvillkor som inskr�nker r�tten till j�mkning enligt f�rsta stycket �r</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">utan verkan mot g�lden�ren.</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft27">1. Denna lag tr�der i kraft den 16 mars 2013.<br/>2. 2 a och 2 b �� till�mpas inte p� fordringar till f�ljd av avtal som har</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ing�tts f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:626px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:661px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:678px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft27">Fredrik Ludwigs<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">4 Senaste lydelse 2002:352.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">5 Senaste lydelse 1987:327.</p> <p style="position:absolute;top:-26px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft26">0055.fm Page 2 Tuesday, February 19, 2013 2:47 PM</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i r�ntelagen (1975:635);

utf�rdad den 14 februari 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs2 i fr�ga om r�ntelagen (1975:635)

dels att 1, 6 och 8 �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att det i lagen ska inf�ras fyra nya paragrafer, 2 a2 c och 4 a ��, av

f�ljande lydelse.

1 �

3

Denna lag �r till�mplig p� penningfordran inom f�rm�genhetsr�ttens

omr�de. Den inneh�ller best�mmelser om betalningsvillkor i vissa fall samt
om r�nta.

Lagen g�ller i den m�n inte annat �r avtalat, utf�st eller s�rskilt f�reskrivet.

I lagen finns dock best�mmelser om avtalsvillkor som �r utan verkan och om
betalningsvillkor som �r utan verkan eller som har verkan endast om borgen�-
ren uttryckligen har godk�nt villkoret.

2 a �

En fordran p� betalning f�r en vara eller tj�nst i ett f�rh�llande mellan

n�ringsidkare i deras yrkesm�ssiga verksamhet f�rfaller till betalning senast
trettio dagar efter det att borgen�ren har framst�llt krav p� att fordringen beta-
las. Detsamma g�ller n�r en n�ringsidkare i sin yrkesm�ssiga verksamhet har
en s�dan fordran p� en myndighet eller ett annat offentligt organ.

Ett betalningsvillkor �r utan verkan mot borgen�ren i den m�n det inskr�n-

ker borgen�rens r�tt till betalning enligt f�rsta stycket. I ett f�rh�llande mellan
n�ringsidkare f�r dock betalningen ske senare, om borgen�ren uttryckligen
har godk�nt detta.

2 b �

Har g�lden�ren i ett s�dant fordringsf�rh�llande som avses i 2 a � r�tt

att skjuta upp betalningen p� grund av en unders�kning av om varan eller
tj�nsten �verensst�mmer med avtalet, f�r betalningen skjutas upp i h�gst tret-
tio dagar fr�n det att varan mottogs eller tj�nsten utf�rdes, om borgen�ren inte
uttryckligen har godk�nt en l�ngre unders�kningsperiod.

2 c �

Det som s�gs i 2 a och 2 b �� g�ller inte betalningar som f�rfaller en-

ligt en avbetalningsplan.

1 Prop. 2012/13:36, bet. 2012/13:CU6, rskr. 2012/13:144.

2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2011/7/EU av den 16 februari 2011 om
bek�mpande av sena betalningar vid handelstransaktioner (EUT L 48, 23.2.2011, s. 1,
Celex 32011L0007).

3 Senaste lydelse 1987:327.

SFS 2013:55

Utkom fr�n trycket
den 26 februari 2013

0055.fm Page 1 Tuesday, February 19, 2013 2:47 PM

background image

2

SFS 2013:55

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

4 a �

Ett avtalsvillkor som inneb�r att g�lden�ren inte �r skyldig att betala

r�nta enligt 3 eller 4 � p� en fordran p� betalning f�r en vara eller tj�nst �r
utan verkan mot borgen�ren i ett f�rh�llande mellan n�ringsidkare i deras yr-
kesm�ssiga verksamhet. Detsamma g�ller i ett f�rh�llande mellan en n�rings-
idkare och en myndighet eller ett annat offentligt organ, n�r n�ringsidkaren i
sin yrkesm�ssiga verksamhet tillhandah�ller varor eller tj�nster mot betal-
ning.

6 �

4

I fall som avses i 3 eller 4 � ber�knas r�nta f�r �r enligt en r�ntefot som

motsvarar den vid varje tid g�llande referensr�ntan enligt 9 � med ett till�gg
av �tta procentenheter. Om det vid best�mmande av skadest�nd med anled-
ning av personskada ska avr�knas f�rm�ner som en skadelidande har r�tt till
enligt 5 kap. 3 � 1 skadest�ndslagen (1972:207), utg�r dock till�gget till
referensr�ntan endast tv� procentenheter f�r tiden till dess f�rm�nerna har
fastst�llts slutligt.

Ett avtalsvillkor som inneb�r att r�ntan ska ber�knas enligt en l�gre r�ntefot

�n vad som f�ljer av f�rsta stycket f�rsta meningen �r utan verkan mot borge-
n�ren i ett f�rh�llande mellan en n�ringsidkare och en myndighet eller ett
annat offentligt organ, n�r n�ringsidkaren i sin yrkesm�ssiga verksamhet till-
handah�ller varor eller tj�nster mot betalning.

8 �

5

Har en g�lden�r p� grund av sjukdom, arbetsl�shet eller annan liknande

omst�ndighet som g�lden�ren inte har kunnat r�da �ver varit f�rhindrad att
betala i r�tt tid och skulle en skyldighet att betala full r�nta med anledning av
dr�jsm�let med h�nsyn till detta vara osk�lig, f�r den r�nta som annars skulle
betalas j�mkas.

Ett avtalsvillkor som inskr�nker r�tten till j�mkning enligt f�rsta stycket �r

utan verkan mot g�lden�ren.

1. Denna lag tr�der i kraft den 16 mars 2013.
2. 2 a och 2 b �� till�mpas inte p� fordringar till f�ljd av avtal som har

ing�tts f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Fredrik Ludwigs
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2002:352.

5 Senaste lydelse 1987:327.

0055.fm Page 2 Tuesday, February 19, 2013 2:47 PM

;