SFS 2013:56 Lag om ändring i lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m.

130056.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1981:739) om ersättning för
inkassokostnader m.m.;

utfärdad den 14 februari 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1981:739) om ersätt-

ning för inkassokostnader m.m.

dels att 1, 4, 5 och 6 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 4 a §, av följande lydelse.

1 §

Denna lag gäller en gäldenärs skyldighet att ersätta en borgenärs kostna-

der för åtgärder som syftar till att få gäldenären att betala en förfallen skuld.

I lagen finns också bestämmelser om en gäldenärs skyldighet att i vissa fall

betala förseningsersättning till borgenären.

4 §

Gäldenärens ersättningsskyldighet enligt 2 och 3 §§ gäller endast kost-

nader som har varit skäligen påkallade för att ta till vara borgenärens rätt.

Ersättning ska betalas, om det inte finns särskilda skäl till annat, med högst
1. sextio kronor för skriftlig betalningspåminnelse som avses i 2 §,
2. etthundraåttio kronor för krav som avses i 3 § 1,
3. etthundrasjuttio kronor för upprättande av amorteringsplan som avses i

3 § 2.

4 a §

Om en borgenär i ett förhållande mellan näringsidkare i deras yrkes-

mässiga verksamhet har rätt till dröjsmålsränta till följd av att en fordran på
betalning för en vara eller tjänst inte har betalats i tid, har borgenären också
rätt till en förseningsersättning. Detsamma gäller i ett förhållande mellan en
näringsidkare och en myndighet eller ett annat offentligt organ, när närings-
idkaren i sin yrkesmässiga verksamhet tillhandahåller varor eller tjänster mot
betalning.

Förseningsersättning ska betalas med fyrahundrafemtio kronor.

5 §

Om borgenären har vidtagit någon annan åtgärd än som avses i 2 och

3 §§ i syfte att få gäldenären att betala en förfallen skuld, är gäldenären inte
skyldig att ersätta kostnaderna för åtgärden.

Om borgenären har rätt till förseningsersättning enligt 4 a §, är gäldenären

skyldig att betala ersättning för sådana åtgärder som avses i 2 och 3 §§ endast

1 Prop. 2012/13:36, bet. 2012/13:CU6, rskr. 2012/13:144.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/7/EU av den 16 februari 2011 om
bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner (EUT L 48, 23.2.2011, s. 1,
Celex 32011L0007).

SFS 2013:56

Utkom från trycket
den 26 februari 2013

0056.fm Page 1 Tuesday, February 19, 2013 2:50 PM

background image

2

SFS 2013:56

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

till den del den sammanlagda ersättningen för åtgärderna överstiger för-
seningsersättningen.

Första och andra styckena hindrar inte att gäldenären kan vara skyldig att

på annan grund än denna lag ersätta kostnader för mer omfattande förhand-
lingar för att lösa en tvist om en fordran.

6 §

Ett avtalsvillkor som innebär att gäldenärens skyldighet att ersätta kost-

nader som avses i 1 § första stycket utvidgas utöver vad som följer av denna
lag är ogiltigt.

Ett avtalsvillkor som innebär att borgenären inte har rätt till ersättning en-

ligt 4 a § eller 5 § andra stycket är ogiltigt, om det inte finns särskilda skäl för
att tillåta villkoret.

1. Denna lag träder i kraft den 16 mars 2013.
2. För åtgärder enligt 2 eller 3 § som har vidtagits före ikraftträdandet

gäller äldre bestämmelser om ersättningens storlek.

3. 4 a § och 5 § andra stycket tillämpas på fordringar som förfaller till

betalning efter ikraftträdandet, även om fordringen grundas på ett avtal som
har ingåtts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Fredrik Ludwigs
(Justitiedepartementet)

0056.fm Page 2 Tuesday, February 19, 2013 2:50 PM