SFS 2013:59 Förordning om upphävande av förordningen (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader m.m.

130059.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (1981:1057) om
ersättning för inkassokostnader m.m.;

utfärdad den 14 februari 2013.

Regeringen föreskriver att förordningen (1981:1057) om ersättning för in-

kassokostnader m.m. ska upphöra att gälla den 16 mars 2013.

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för åtgärder som har

vidtagits före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Fredrik Ludwigs
(Justitiedepartementet)

SFS 2013:59

Utkom från trycket
den 26 februari 2013

0059.fm Page 1 Tuesday, February 19, 2013 2:58 PM

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

0059.fm Page 2 Tuesday, February 19, 2013 2:58 PM