SFS 2013:60 Förordning om statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen

130060.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statsbidrag för behörighetsgivande utbildning
för lärare i yrkesämnen;

utfärdad den 14 februari 2013.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelse

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för behörig-

hetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen. Syftet med bidraget är att ge
lärare i yrkesämnen i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, den kommunala
vuxenutbildningen och den särskilda utbildningen för vuxna möjlighet att
avlägga yrkeslärarexamen.

Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel.

Förutsättningar för statsbidrag

2 §

Statsbidrag får lämnas till huvudmän inom gymnasieskolan, gymnasie-

särskolan, den kommunala vuxenutbildningen och den särskilda utbildningen
för vuxna. Bidraget får lämnas för huvudmännens kostnader för nedsättning
av arbetstiden med minst 25 procent för lärare i yrkesämnen i dessa skolfor-
mer under den tid och med det belopp som avses i 3 §, om

1. läraren är anställd hos huvudmannen eller hos någon annan som enligt

avtal med huvudmannen utför uppgifter inom någon av de nämnda skolfor-
merna,

2. syftet med den minskade arbetstiden är att underlätta för läraren att kom-

binera arbetet med studier så att han eller hon kan avlägga yrkeslärarexamen
inom två år, och

3. lärarens arbete för huvudmannen organiseras på ett sådant sätt att det

bedöms vara möjligt att enligt 6 kap. 7 § högskoleförordningen (1993:100)
tillgodoräkna arbetet som sådan verksamhetsförlagd utbildning som krävs för
yrkeslärarexamen.

Lärarens arbete för huvudmannen behöver dock inte organiseras på ett

sådant sätt som anges i första stycket 3, om läraren tidigare har bedrivit under-
visning som kan tillgodoräknas som sådan verksamhetsförlagd utbildning
som krävs för yrkeslärarexamen.

3 §

Statsbidraget får lämnas under högst två år för en lärare med ett belopp

som motsvarar 12,5 procent av lärarens lön för en heltidsanställning, även om

SFS 2013:60

Utkom från trycket
den 26 februari 2013

0060.fm Page 1 Tuesday, February 19, 2013 3:00 PM

background image

2

SFS 2013:60

lärarens anställning omfattar mindre än heltid. Bidrag får även lämnas för
kostnader för lärarens resor.

Ansökan och beslut om statsbidrag

4 §

Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk. Skolverket beslutar

om och betalar ut bidraget. Beslutet får förenas med villkor, som ska framgå
av beslutet.

Bidrag får lämnas för kostnader för studier som påbörjas före den 1 oktober

2015.

Fördelning av statsbidrag

5 §

Statens skolverk ska vid sin fördelning av statsbidrag, i den ordning som

anges nedan, ta hänsyn till

1. huvudmannens behov av lärare med behörighet för den undervisning de

bedriver, och

2. behovet av geografisk spridning.

Uppföljning och redovisning

6 §

Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget har använts.

Skolverket ska i samband med sin årsredovisning till Regeringskansliet

lämna en redovisning av hur bidraget har använts.

7 §

Mottagaren av statsbidrag är skyldig att lämna sådan ekonomisk och

annan redovisning till Statens skolverk som verket begär.

�&terbetalning och återkrav

8 §

Mottagaren av statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyl-

dig, om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt

har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt

belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det

ändamål det har lämnats för,

4. sådan redovisning som avses i 7 § inte har lämnats, eller
5. mottagaren inte har följt villkor i beslutet om bidrag.
Mottagaren är inte återbetalningsskyldig även om resultatet av universite-

tets eller högskolans prövning enligt 6

kap. 8 § högskoleförordningen

(1993:100) avviker från den bedömning som har gjorts enligt 2 § första
stycket 3, om mottagaren har gjort vad som rimligen kan krävas för att arbetet
ska kunna tillgodoräknas som sådan verksamhetsförlagd utbildning som
krävs för yrkeslärarexamen.

9 §

Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbi-

drag om någon är återbetalningsskyldig enligt 8 §.

Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket efterge återkrav helt eller

delvis.

0060.fm Page 2 Tuesday, February 19, 2013 3:00 PM

background image

3

SFS 2013:60

10 §

På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag

som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en
räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två pro-
centenheter.

Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk efterge krav på

ränta helt eller delvis.

Bemyndigande

11 §

Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs för verkstäl-

ligheten av denna förordning.

�verklagande

12 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2013 och gäller till och med

den 31 december 2016.

2. Bestämmelserna i 6�10 och 12 §§ ska dock fortsätta att gälla till och

med den 31 december 2019.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

0060.fm Page 3 Tuesday, February 19, 2013 3:00 PM

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

0060.fm Page 4 Tuesday, February 19, 2013 3:00 PM