SFS 2013:60 Förordning om statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen

130060.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:APROST+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:JPGRWO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:JPGRWO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:15px;font-family:JPGRWO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:JPGRWO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:APROST+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:10px;font-family:IMCFII+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:JPGRWO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:APROST+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:APROST+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:APROST+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:JPGRWO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:JPGRWO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:10px;font-family:IMCFII+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:APROST+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:APROST+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:JPGRWO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:JPGRWO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:10px;font-family:IMCFII+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;line-height:17px;font-family:APROST+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:APROST+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:10px;font-family:IMCFII+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om statsbidrag f�r beh�righetsgivande utbildning <br/>f�r l�rare i yrkes�mnen;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 14 februari 2013.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Inledande best�mmelse</b></p> <p style="position:absolute;top:372px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:372px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning inneh�ller best�mmelser om statsbidrag f�r beh�rig-</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">hetsgivande utbildning f�r l�rare i yrkes�mnen. Syftet med bidraget �r att ge<br/>l�rare i yrkes�mnen i gymnasieskolan, gymnasies�rskolan, den kommunala<br/>vuxenutbildningen och den s�rskilda utbildningen f�r vuxna m�jlighet att<br/>avl�gga yrkesl�rarexamen.</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Statsbidrag l�mnas i den m�n det finns tillg�ng p� medel.</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>F�ruts�ttningar f�r statsbidrag</b></p> <p style="position:absolute;top:529px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:529px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Statsbidrag f�r l�mnas till huvudm�n inom gymnasieskolan, gymnasie-</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">s�rskolan, den kommunala vuxenutbildningen och den s�rskilda utbildningen<br/>f�r vuxna. Bidraget f�r l�mnas f�r huvudm�nnens kostnader f�r neds�ttning<br/>av arbetstiden med minst 25 procent f�r l�rare i yrkes�mnen i dessa skolfor-<br/>mer under den tid och med det belopp som avses i 3 �, om</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. l�raren �r anst�lld hos huvudmannen eller hos n�gon annan som enligt</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">avtal med huvudmannen utf�r uppgifter inom n�gon av de n�mnda skolfor-<br/>merna,</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. syftet med den minskade arbetstiden �r att underl�tta f�r l�raren att kom-</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">binera arbetet med studier s� att han eller hon kan avl�gga yrkesl�rarexamen<br/>inom tv� �r, och</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. l�rarens arbete f�r huvudmannen organiseras p� ett s�dant s�tt att det</p> <p style="position:absolute;top:737px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">bed�ms vara m�jligt att enligt 6 kap. 7 � h�gskolef�rordningen (1993:100)<br/>tillgodor�kna arbetet som s�dan verksamhetsf�rlagd utbildning som kr�vs f�r<br/>yrkesl�rarexamen.</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">L�rarens arbete f�r huvudmannen beh�ver dock inte organiseras p� ett</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">s�dant s�tt som anges i f�rsta stycket 3, om l�raren tidigare har bedrivit under-<br/>visning som kan tillgodor�knas som s�dan verksamhetsf�rlagd utbildning<br/>som kr�vs f�r yrkesl�rarexamen.</p> <p style="position:absolute;top:877px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:877px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Statsbidraget f�r l�mnas under h�gst tv� �r f�r en l�rare med ett belopp</p> <p style="position:absolute;top:894px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">som motsvarar 12,5 procent av l�rarens l�n f�r en heltidsanst�llning, �ven om</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:60</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 26 februari 2013</p> <p style="position:absolute;top:-26px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft16">0060.fm Page 1 Tuesday, February 19, 2013 3:00 PM</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:52px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:60</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">l�rarens anst�llning omfattar mindre �n heltid. Bidrag f�r �ven l�mnas f�r<br/>kostnader f�r l�rarens resor.</p> <p style="position:absolute;top:112px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Ans�kan och beslut om statsbidrag</b></p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:138px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Ans�kan om statsbidrag ges in till Statens skolverk. Skolverket beslutar</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">om och betalar ut bidraget. Beslutet f�r f�renas med villkor, som ska framg�<br/>av beslutet.</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Bidrag f�r l�mnas f�r kostnader f�r studier som p�b�rjas f�re den 1 oktober</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">2015.</p> <p style="position:absolute;top:251px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>F�rdelning av statsbidrag</b></p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:277px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Statens skolverk ska vid sin f�rdelning av statsbidrag, i den ordning som</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">anges nedan, ta h�nsyn till</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. huvudmannens behov av l�rare med beh�righet f�r den undervisning de</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">bedriver, och</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. behovet av geografisk spridning.</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Uppf�ljning och redovisning</b></p> <p style="position:absolute;top:416px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:416px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Statens skolverk ska f�lja upp hur statsbidraget har anv�nts.</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Skolverket ska i samband med sin �rsredovisning till Regeringskansliet</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">l�mna en redovisning av hur bidraget har anv�nts.</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:486px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Mottagaren av statsbidrag �r skyldig att l�mna s�dan ekonomisk och</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">annan redovisning till Statens skolverk som verket beg�r.</p> <p style="position:absolute;top:547px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>�terbetalning och �terkrav</b></p> <p style="position:absolute;top:573px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:573px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Mottagaren av statsbidrag enligt denna f�rordning �r �terbetalningsskyl-</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">dig, om</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. mottagaren genom att l�mna oriktiga uppgifter eller p� n�got annat s�tt</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">har f�rorsakat att bidraget har l�mnats felaktigt eller med f�r h�gt belopp,</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. bidraget av n�got annat sk�l har l�mnats felaktigt eller med f�r h�gt</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">belopp och mottagaren borde ha insett detta,</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har anv�nts f�r det</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">�ndam�l det har l�mnats f�r,</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft24">4. s�dan redovisning som avses i 7 � inte har l�mnats, eller<br/>5. mottagaren inte har f�ljt villkor i beslutet om bidrag.<br/>Mottagaren �r inte �terbetalningsskyldig �ven om resultatet av universite-</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">tets eller h�gskolans pr�vning enligt 6 </p> <p style="position:absolute;top:764px;left:436px;white-space:nowrap" class="ft20">kap. 8 � h�gskolef�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">(1993:100) avviker fr�n den bed�mning som har gjorts enligt 2 � f�rsta<br/>stycket 3, om mottagaren har gjort vad som rimligen kan kr�vas f�r att arbetet<br/>ska kunna tillgodor�knas som s�dan verksamhetsf�rlagd utbildning som<br/>kr�vs f�r yrkesl�rarexamen.</p> <p style="position:absolute;top:869px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:868px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kr�va tillbaka ett statsbi-</p> <p style="position:absolute;top:886px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">drag om n�gon �r �terbetalningsskyldig enligt 8 �.</p> <p style="position:absolute;top:903px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om det finns s�rskilda sk�l f�r det, f�r Skolverket efterge �terkrav helt eller</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">delvis.</p> <p style="position:absolute;top:-26px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft23">0060.fm Page 2 Tuesday, February 19, 2013 3:00 PM</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:541px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2013:60</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">P� statsbidrag som kr�vs tillbaka ska r�nta tas ut fr�n och med den dag</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">som infaller en m�nad efter det att beslut om �terkrav har fattats och efter en<br/>r�ntesats som vid varje tidpunkt �verstiger statens utl�ningsr�nta med tv� pro-<br/>centenheter.</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Om det finns s�rskilda sk�l f�r det, f�r Statens skolverk efterge krav p�</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">r�nta helt eller delvis.</p> <p style="position:absolute;top:181px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Bemyndigande</b></p> <p style="position:absolute;top:207px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:207px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Statens skolverk f�r meddela de f�reskrifter som beh�vs f�r verkst�l-</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">ligheten av denna f�rordning.</p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>�verklagande</b></p> <p style="position:absolute;top:294px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:294px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Beslut enligt denna f�rordning f�r inte �verklagas.</p> <p style="position:absolute;top:330px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 april 2013 och g�ller till och med</p> <p style="position:absolute;top:348px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">den 31 december 2016.</p> <p style="position:absolute;top:365px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">2. Best�mmelserna i 610 och 12 �� ska dock forts�tta att g�lla till och</p> <p style="position:absolute;top:382px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">med den 31 december 2019.</p> <p style="position:absolute;top:417px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:452px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">JAN BJ�RKLUND</p> <p style="position:absolute;top:469px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft34">Eva Lenberg<br/>(Utbildningsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:-26px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft33">0060.fm Page 3 Tuesday, February 19, 2013 3:00 PM</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft40">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft40">Elanders Sverige AB, 2013</p> <p style="position:absolute;top:-26px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft41">0060.fm Page 4 Tuesday, February 19, 2013 3:00 PM</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om statsbidrag f�r beh�righetsgivande utbildning
f�r l�rare i yrkes�mnen;

utf�rdad den 14 februari 2013.

Regeringen f�reskriver f�ljande.

Inledande best�mmelse

1 �

Denna f�rordning inneh�ller best�mmelser om statsbidrag f�r beh�rig-

hetsgivande utbildning f�r l�rare i yrkes�mnen. Syftet med bidraget �r att ge
l�rare i yrkes�mnen i gymnasieskolan, gymnasies�rskolan, den kommunala
vuxenutbildningen och den s�rskilda utbildningen f�r vuxna m�jlighet att
avl�gga yrkesl�rarexamen.

Statsbidrag l�mnas i den m�n det finns tillg�ng p� medel.

F�ruts�ttningar f�r statsbidrag

2 �

Statsbidrag f�r l�mnas till huvudm�n inom gymnasieskolan, gymnasie-

s�rskolan, den kommunala vuxenutbildningen och den s�rskilda utbildningen
f�r vuxna. Bidraget f�r l�mnas f�r huvudm�nnens kostnader f�r neds�ttning
av arbetstiden med minst 25 procent f�r l�rare i yrkes�mnen i dessa skolfor-
mer under den tid och med det belopp som avses i 3 �, om

1. l�raren �r anst�lld hos huvudmannen eller hos n�gon annan som enligt

avtal med huvudmannen utf�r uppgifter inom n�gon av de n�mnda skolfor-
merna,

2. syftet med den minskade arbetstiden �r att underl�tta f�r l�raren att kom-

binera arbetet med studier s� att han eller hon kan avl�gga yrkesl�rarexamen
inom tv� �r, och

3. l�rarens arbete f�r huvudmannen organiseras p� ett s�dant s�tt att det

bed�ms vara m�jligt att enligt 6 kap. 7 � h�gskolef�rordningen (1993:100)
tillgodor�kna arbetet som s�dan verksamhetsf�rlagd utbildning som kr�vs f�r
yrkesl�rarexamen.

L�rarens arbete f�r huvudmannen beh�ver dock inte organiseras p� ett

s�dant s�tt som anges i f�rsta stycket 3, om l�raren tidigare har bedrivit under-
visning som kan tillgodor�knas som s�dan verksamhetsf�rlagd utbildning
som kr�vs f�r yrkesl�rarexamen.

3 �

Statsbidraget f�r l�mnas under h�gst tv� �r f�r en l�rare med ett belopp

som motsvarar 12,5 procent av l�rarens l�n f�r en heltidsanst�llning, �ven om

SFS 2013:60

Utkom fr�n trycket
den 26 februari 2013

0060.fm Page 1 Tuesday, February 19, 2013 3:00 PM

background image

2

SFS 2013:60

l�rarens anst�llning omfattar mindre �n heltid. Bidrag f�r �ven l�mnas f�r
kostnader f�r l�rarens resor.

Ans�kan och beslut om statsbidrag

4 �

Ans�kan om statsbidrag ges in till Statens skolverk. Skolverket beslutar

om och betalar ut bidraget. Beslutet f�r f�renas med villkor, som ska framg�
av beslutet.

Bidrag f�r l�mnas f�r kostnader f�r studier som p�b�rjas f�re den 1 oktober

2015.

F�rdelning av statsbidrag

5 �

Statens skolverk ska vid sin f�rdelning av statsbidrag, i den ordning som

anges nedan, ta h�nsyn till

1. huvudmannens behov av l�rare med beh�righet f�r den undervisning de

bedriver, och

2. behovet av geografisk spridning.

Uppf�ljning och redovisning

6 �

Statens skolverk ska f�lja upp hur statsbidraget har anv�nts.

Skolverket ska i samband med sin �rsredovisning till Regeringskansliet

l�mna en redovisning av hur bidraget har anv�nts.

7 �

Mottagaren av statsbidrag �r skyldig att l�mna s�dan ekonomisk och

annan redovisning till Statens skolverk som verket beg�r.

�terbetalning och �terkrav

8 �

Mottagaren av statsbidrag enligt denna f�rordning �r �terbetalningsskyl-

dig, om

1. mottagaren genom att l�mna oriktiga uppgifter eller p� n�got annat s�tt

har f�rorsakat att bidraget har l�mnats felaktigt eller med f�r h�gt belopp,

2. bidraget av n�got annat sk�l har l�mnats felaktigt eller med f�r h�gt

belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har anv�nts f�r det

�ndam�l det har l�mnats f�r,

4. s�dan redovisning som avses i 7 � inte har l�mnats, eller
5. mottagaren inte har f�ljt villkor i beslutet om bidrag.
Mottagaren �r inte �terbetalningsskyldig �ven om resultatet av universite-

tets eller h�gskolans pr�vning enligt 6

kap. 8 � h�gskolef�rordningen

(1993:100) avviker fr�n den bed�mning som har gjorts enligt 2 � f�rsta
stycket 3, om mottagaren har gjort vad som rimligen kan kr�vas f�r att arbetet
ska kunna tillgodor�knas som s�dan verksamhetsf�rlagd utbildning som
kr�vs f�r yrkesl�rarexamen.

9 �

Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kr�va tillbaka ett statsbi-

drag om n�gon �r �terbetalningsskyldig enligt 8 �.

Om det finns s�rskilda sk�l f�r det, f�r Skolverket efterge �terkrav helt eller

delvis.

0060.fm Page 2 Tuesday, February 19, 2013 3:00 PM

background image

3

SFS 2013:60

10 �

P� statsbidrag som kr�vs tillbaka ska r�nta tas ut fr�n och med den dag

som infaller en m�nad efter det att beslut om �terkrav har fattats och efter en
r�ntesats som vid varje tidpunkt �verstiger statens utl�ningsr�nta med tv� pro-
centenheter.

Om det finns s�rskilda sk�l f�r det, f�r Statens skolverk efterge krav p�

r�nta helt eller delvis.

Bemyndigande

11 �

Statens skolverk f�r meddela de f�reskrifter som beh�vs f�r verkst�l-

ligheten av denna f�rordning.

�verklagande

12 �

Beslut enligt denna f�rordning f�r inte �verklagas.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 april 2013 och g�ller till och med

den 31 december 2016.

2. Best�mmelserna i 610 och 12 �� ska dock forts�tta att g�lla till och

med den 31 december 2019.

P� regeringens v�gnar

JAN BJ�RKLUND

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

0060.fm Page 3 Tuesday, February 19, 2013 3:00 PM

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

0060.fm Page 4 Tuesday, February 19, 2013 3:00 PM

;