SFS 2013:61 Förordning om ändring i förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier

130061.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:834) om
producentansvar för batterier;

utfärdad den 14 februari 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2008:834) om producent-

ansvar för batterier

dels att 1, 9 och 22 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 21 § ska lyda ”Skyldighet att informera”,
dels att det i förordningen ska införas fyra nya paragrafer, 3 a och 22 a–

22 c §§ av följande lydelse.

1 §

1

Denna förordning är meddelad

1. med stöd av 15 kap. 6 § miljöbalken i fråga om 14–20 och 32 §§,
2. med stöd av 15 kap. 7 § miljöbalken i fråga om 12, 13, 21–22 c och

32 §§,

3. med stöd av 2 § lagen (1990:1332) om avgifter för miljöfarliga batterier

i fråga om 24 och 25 §§, och

4. i övrigt med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

3 a §

Med återvinning avses i denna förordning en hantering som innebär

att avfall kommer till nytta som ersättning för annat material, förbereds för att
komma till sådan nytta eller förbereds för återanvändning. Med återvinning
avses dock inte energiåtervinning.

9 §

Denna förordning ska tillämpas på alla typer av batterier, oavsett form,

volym, vikt, materialsammansättning och användning, med undantag för bat-
terier i utrustning som

1. används i samband med skydd av viktiga säkerhetsintressen hos en med-

lemsstat i Europeiska unionen, vapen, ammunition eller krigsmateriel, om ut-
rustningen har tillverkats för ett specifikt militärt ändamål, eller

2. är avsedd för att skickas ut i rymden.

22 §

2

En producent ska informera dem som använder batterier om

1. de potentiella effekterna på människors hälsa och miljön till följd av de

ämnen som förekommer i batterier,

2. innebörden av den märkning som avses i bilagan,
3. skyldigheten att enligt avfallsförordningen (2011:927) sortera avfall som

utgörs av batterier och om hur sorteringen ska gå till,

1 Senaste lydelse 2011:194.

2 Senaste lydelse 2011:1006. Ändringen innebär att tredje stycket upphävs.

SFS 2013:61

Utkom från trycket
den 26 februari 2013

0061.fm Page 1 Tuesday, February 19, 2013 3:03 PM

background image

2

SFS 2013:61

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

4. de insamlingssystem som användarna har tillgång till, och
5. hur användarna kan bidra till återvinningen av batterier.
Informationen ska vara uttömmande och lämnas på ett sådant sätt att den

når dem som kan antas vilja lämna batterier till producenten eller till ett in-
samlingssystem.

22 a §

En producent ska samråda med kommunerna om hur informationen

enligt 22 § ska lämnas lokalt. Om man i samrådet finner att det är lämpligt får
informationen lämnas genom kommunen när den informerar hushållen och
andra om avfallshanteringen.

22 b §

Om Naturvårdsverket begär det, ska producenten samråda med myn-

digheten om hur informationen enligt 22 § ska lämnas genom en rikstäckande
informationsinsats. En sådan informationsinsats får ske genom en statlig
myndighets försorg endast om en eller flera producenter åtar sig att svara för
de kostnader som informationsinsatsen medför.

22 c §

Om en producents kostnad för att följa denna förordning innebär att

ett batteri saluförs för ett högre pris än vad som annars skulle ha varit fallet,
ska producenten se till att kostnaden är inkluderad i priset och inte redovisas
som ett separat tillkommande pris.

Denna förordning träder i kraft den 26 mars 2013.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

0061.fm Page 2 Tuesday, February 19, 2013 3:03 PM