SFS 2013:62 Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927)

130062.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i avfallsförordningen (2011:927);

utfärdad den 14 februari 2013.

Regeringen föreskriver att 25, 26 och 46 §§ avfallsförordningen

(2011:927) och bilaga 5 till förordningen ska ha följande lydelse.

25 §

Den som innehar avfall som utgörs av elektriska och elektroniska pro-

dukter ska

1. sortera ut det samt hantera det skilt från annat avfall och på ett sätt som

underlättar återvinning eller annan hantering som är godtagbar från miljösyn-
punkt, och

2. lämna det till ett insamlingssystem som en producent, en kommun eller

någon annan tillhandahåller för det ändamålet.

Om ett batteri är inbyggt eller på annat sätt ingår i en annan vara och batte-

riet med lätthet kan avlägsnas från den andra varan, ska batteriet vid tillämp-
ningen av första stycket 1 avlägsnas från den andra varan.

Bestämmelser om skyldighet för producenter att ta hand om avfall som ut-

görs av elektriska och elektroniska produkter finns i förordningen (2000:208)
om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer, förord-
ningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska pro-
dukter och förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier.

26 §

Den som yrkesmässigt hanterar avfall som innehåller eller utgörs av

batterier ska se till att

1. lagring och hantering av avfallet i en behandlingsanläggning sker i lämp-

liga behållare eller på en plats som är försedd med en tät, hårdgjord yta och är
skyddad mot nederbörd, och

2. avfallet inte bränns eller deponeras utan att
a) vätskor och syror har avlägsnats från batterierna för att hanteras skilt

från batteriavfallet i övrigt, och

b) de åtgärder har vidtagits som är möjliga och lämpliga för att nå de mål

för särskilt omhändertagande och återvinning som anges i 8 § förordningen
(2008:834) om producentansvar för batterier.

46 §

Det krävs en anmälan till länsstyrelsen för yrkesmässig insamling av

avfall.

Anmälningsplikten gäller insamlingsverksamheten och inte de enskilda in-

samlingsplatser som omfattas av insamlingsverksamheten.

SFS 2013:62

Utkom från trycket
den 26 februari 2013

0062.fm Page 1 Wednesday, February 20, 2013 10:47 AM

background image

2

SFS 2013:62

Denna förordning träder i kraft den 26 mars 2013.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

0062.fm Page 2 Wednesday, February 20, 2013 10:47 AM

background image

3

SFS 2013:62

Bilaga 5

1

I denna bilaga finns en förteckning över de krav som ska vara uppfyllda för
att olika slag av avfall ska upphöra att vara avfall i enlighet med 15 kap. 1 §
tredje stycket miljöbalken.

Metallskrot

I fråga om avfall i form av skrot av järn, stål eller aluminium anges kraven i
rådets förordning (EU) nr 333/2011 av den 31 mars 2011 om kriterier för fast-
ställande av när vissa typer av metallskrot upphör att vara avfall enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG.

Krossglas

I fråga om avfall i form av krossglas anges kraven i kommissionens förord-
ning (EU) nr 1179/2012 av den 10 december 2012 om kriterier för fast-
ställande av när vissa typer av krossglas upphör att vara avfall enligt Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG

2.

1 Senaste lydelse 2011:1009.

2 EUT L 337, 11.12.2012, s. 31 (Celex 32012R1179).

0062.fm Page 3 Wednesday, February 20, 2013 10:47 AM

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

0062.fm Page 4 Wednesday, February 20, 2013 10:47 AM