SFS 2013:63 Förordning om bekämpningsmedelsavgifter

130063.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om bekämpningsmedelsavgifter;

utfärdad den 14 februari 2013.

Regeringen föreskriver följande.

1 kap. Tillämpningsområde

1 §

Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen i

fråga om 8 kap. 4 § och 10 kap. 2 § 1 och 2 samt i övrigt med stöd av
27 kap. 1 § miljöbalken.

Förordningen gäller avgifter som ska betalas för prövning och tillsyn av be-

kämpningsmedel enligt

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den

21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om
upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG

1,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22

maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidpro-
dukter

2,

3. förordningen (2000:338) om biocidprodukter, och
4. förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel.

2 §

I denna förordning avses med

kemiskt växtskyddsmedel: en kemisk produkt som är ett växtskyddsmedel

enligt förordning (EG) nr 1107/2009,

biologiskt växtskyddsmedel: en bioteknisk organism som är ett växtskydds-

medel enligt förordning (EG) nr 1107/2009, och

biocidprodukt: en biocidprodukt enligt förordning (EU) nr 528/2012 eller

enligt förordningen (2000:338) om biocidprodukter.

�vriga ord och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i

14 kap. miljöbalken.

2 kap. Avgifter för prövning av kemiska växtskyddsmedel

1 §

För Kemikalieinspektionens, Livsmedelsverkets och Statens jordbruks-

verks prövning av ansökningar om godkännande, dispens och parallellhan-
delstillstånd i fråga om kemiska växtskyddsmedel enligt förordning (EG) nr
1107/2009 ska en ansökningsavgift betalas enligt detta kapitel. Ansöknings-

1 EUT L 309, 24.11.2009, s. 1 (Celex 32009R1107).

2 EUT L 167, 27.6.2012, s. 1 (Celex 32012R0528).

SFS 2013:63

Utkom från trycket
den 26 februari 2013

0063.fm Page 1 Wednesday, February 20, 2013 10:53 AM

background image

2

SFS 2013:63

avgiften består av en grundavgift och i vissa fall av en eller flera tilläggs-
avgifter.

En avgift enligt 7 § är preliminär. En sådan avgift fastställs slutligt enligt

9 kap. 2 §. �vriga avgifter enligt detta kapitel är slutliga avgifter.

Avgift för godkännande

2 §

Den som ansöker om ett godkännande av ett kemiskt växtskyddsmedel

ska, om inte annat följer av 13 eller 14 §, betala en grundavgift

1. med 120 000 kronor, om någon annan medlemsstat än Sverige är den

prövande medlemsstaten enligt artikel 35 i förordning (EG) nr 1107/2009,

2. med 120 000 kronor, om ansökan avser ett ömsesidigt erkännande enligt

artikel 40.1 a eller c i förordning (EG) nr 1107/2009,

3. med 140 000 kronor, om ansökan avser ett ömsesidigt erkännande enligt

artikel 40.1 b i förordning (EG) nr 1107/2009,

4. med 170 000 kronor, om ansökan avser ett ömsesidigt erkännande enligt

artikel 40 i förordning (EG) nr 1107/2009 och en bedömning ska göras enligt
artikel 41.2 b,

5. med 140 000 kronor, om ansökan avser ett ömsesidigt erkännande och

ansökan grundas på ett godkännande som har getts av en annan medlemsstat
enligt de bestämmelser som gällde före den 14 juni 2011,

6. med 60 000 kronor, om ansökan avser ett godkännande av ett medel med

låg risk enligt artikel 47 i förordning (EG) nr 1107/2009,

7. med 350 000 kronor, om ansökan avser ett godkännande som ska bedö-

mas enligt artikel 50 i förordning (EG) nr 1107/2009,

8. med 350 000 kronor, om ansökan avser ett godkännande som ska prövas

med hänsyn till alla zoner i Europeiska unionen och Sverige är den prövande
medlemsstaten,

9. med 420 000 kronor, om ansökan avser ett tillfälligt godkännande enligt

artikel 30 i förordning (EG) nr 1107/2009, och

10. med 300 000 kronor i andra fall.

3 §

Om ett ärende enligt 2 § avser ett medel med fler än ett verksamt ämne

och Sverige är den prövande medlemsstaten, ska sökanden för varje sådant yt-
terligare verksamt ämne betala en tilläggsavgift med 50 000 kronor.

4 §

I ett ärende enligt 2 § ska sökanden betala en tilläggsavgift

1. med 12 000 kronor, om en bedömning av ekvivalens ska göras enligt ar-

tikel 29.1 b i förordning (EG) nr 1107/2009, och

2. med 30 000 kronor, om Statens jordbruksverk ska pröva ansökan i fråga

om effektivitet, selektivitet och fytotoxicitet eller i fråga om huruvida miljö-
och jordbruksförhållandena är jämförbara.

5 §

Om Livsmedelsverket i ett ärende enligt 2 § ska bedöma resthalter av

växtskyddsmedlet, ska sökanden betala en tilläggsavgift

1. med 15 000 kronor, om det är fråga om en ansökan som avses i 2 § 6,
2. med 30 000 kronor, om det är fråga om en ansökan som avses i 2 § 1, 2,

3, 4 eller 5, och

3. med 60 000 kronor, om det är fråga om en ansökan som avses i 2 § 7, 8,

9 eller 10.

0063.fm Page 2 Wednesday, February 20, 2013 10:53 AM

background image

3

SFS 2013:63

6 §

Om sökanden i ett ärende enligt 2 § ändrar ansökan på så sätt att pröv-

ningen enligt de enhetliga principer för utvärdering av växtskyddsmedel som
avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 helt eller delvis måste gö-
ras om, ska sökanden betala en tilläggsavgift med 50 000 kronor för varje så-
dan omprövning.

Om en omprövning enligt första stycket innebär att Livsmedelsverket

måste göra en ny bedömning av resthalter av växtskyddsmedlet, ska sökanden
betala en tilläggsavgift med 20 000 kronor.

Om en omprövning enligt första stycket innebär att Statens jordbruksverk

måste göra en ny bedömning av medlets effektivitet, selektivitet eller fyto-
toxicitet eller i fråga om huruvida miljö- och jordbruksförhållandena är jäm-
förbara, ska sökanden betala en tilläggsavgift med 20 000 kronor.

Avgift när sökanden inte får åberopa tidigare prövad dokumentation

7 §

Den som ansöker om ett godkännande enligt 2 § ska betala en tilläggs-

avgift med 1 100 000 kronor för varje akt med dokumentation, om

1. medlet innehåller ett verksamt ämne som är godkänt enligt förordning

(EG) nr 1107/2009, och

2. sökanden inte har rätt att åberopa den dokumentation som låg till grund

för godkännandet av ämnet.

Avgift för ändrat godkännande

8 §

Den som för ett kemiskt växtskyddsmedel ansöker om en ändring av ett

godkännande i fråga om medlets användning eller villkor för användning en-
ligt förordning (EG) nr 1107/2009 ska, om inte annat följer av 11, 13 eller
14 §, betala en grundavgift

1. med 120 000 kronor för varje användning eller villkor för användning

som ska prövas enligt de enhetliga principer för utvärdering av växtskydds-
medel som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009, om Sverige är
den prövande medlemsstaten enligt artikel 35 i den förordningen,

2. med 60 000 kronor för varje användning eller villkor för användning

som ska prövas enligt de enhetliga principer som avses i 1, om någon annan
medlemsstat än Sverige är den prövande medlemsstaten, och

3. med 40 000 kronor för varje användning eller villkor för användning

som inte behöver prövas enligt de enhetliga principer som avses i 1.

9 §

I ett ärende enligt 8 § ska sökanden betala en tilläggsavgift

1. med 30 000 kronor, om Livsmedelsverket ska bedöma resthalter av växt-

skyddsmedlet, och

2. med 20 000 kronor, om Statens jordbruksverk ska pröva ansökan i fråga

om effektivitet, selektivitet eller fytotoxicitet eller i fråga om huruvida miljö-
och jordbruksförhållandena är jämförbara.

10 §

I andra fall än de som avses i 8 § ska den som för ett kemiskt växt-

skyddsmedel ansöker om en ändring av ett godkännande enligt förordning
(EG) nr 1107/2009 betala en grundavgift

1. med 20 000 kronor, om ändringen avser en ändring av källa för verksamt

ämne och ändringen innebär att det ska göras en bedömning av ekvivalens en-
ligt artikel 29.1 b i förordning (EG) nr 1107/2009,

0063.fm Page 3 Wednesday, February 20, 2013 10:53 AM

background image

4

SFS 2013:63

2. med 20 000 kronor, om ändringen avser växtskyddsmedlets samman-

sättning, och

3. med 8 000 kronor i andra fall.

Avgift för ändrat godkännande av växtskyddsmedel med låg risk

11 §

I stället för det som sägs i 8 § ska den som ansöker om en ändring av

ett godkännande av ett medel med låg risk enligt artikel 47 i förordning (EG)
nr 1107/2009 betala en grundavgift

1. med 40 000 kronor, om det är fråga om en ändring som avses i 8 § 1, och
2. med 20 000 kronor, om det är fråga om en ändring som avses i 8 § 3.

12 §

I ett ärende enligt 11 § ska sökanden betala en tilläggsavgift

1. med 15 000 kronor, om Livsmedelsverket ska bedöma resthalter av växt-

skyddsmedlet, och

2. med 20 000 kronor, om Statens jordbruksverk ska pröva ansökan i fråga

om effektivitet, selektivitet eller fytotoxicitet eller i fråga om huruvida miljö-
och jordbruksförhållandena är jämförbara.

Avgift för godkännande för ett mindre användningsområde

13 §

I stället för det som sägs i 2 och 8 §§ ska sökanden betala en grund-

avgift med 12 500 kronor, om ansökan avser

1. ett utvidgat godkännande för ett mindre användningsområde enligt arti-

kel 51 i förordning (EG) nr 1107/2009, eller

2. ett utvidgat godkännande för ett mindre användningsområde genom öm-

sesidigt erkännande enligt artiklarna 40.1 och 51.7 i förordning (EG) nr 1107/
2009.

Avgift för godkännande för en liten odlingsareal

14 §

Den som ansöker om godkännande av ett kemiskt växtskyddsmedel för

yrkesmässig användning och visar att den sammanlagda odlingsarealen vid
tidpunkten för ansökan uppgår till högst 3 000 hektar ska betala en grund-
avgift

1. med 45 850 kronor i stället för det som sägs i 2 § 1 och 7�10,
2. med 21 000 kronor i stället för det som sägs i 2 § 2�6, och
3. med 12 250 kronor i stället för det som sägs i 8 §.

Avgift för dispens från kravet på godkännande

15 §

Den som för ett kemiskt växtskyddsmedel ansöker om dispens från

kravet på godkännande i förordning (EG) nr 1107/2009 ska betala en grund-
avgift

1. med 6 000 kronor, om ansökan avser ett anstånd enligt artikel 46 i för-

ordning (EG) nr 1107/2009,

2. med 10 000 kronor, om ansökan avser en begränsad och kontrollerad an-

vändning vid nödsituation enligt artikel 53 i förordning (EG) nr 1107/2009,

3. med 8 000 kronor, om ansökan avser ett enstaka experiment eller test en-

ligt artikel 54.1 i förordning (EG) nr 1107/2009, och

0063.fm Page 4 Wednesday, February 20, 2013 10:53 AM

background image

5

SFS 2013:63

4. med 16 000 kronor, om ansökan avser förhandstillstånd för ett experi-

ment- eller testprogram enligt artikel 54.1 i förordning (EG) nr 1107/2009.

Avgift för parallellhandelstillstånd

16 §

Den som för ett kemiskt växtskyddsmedel ansöker om ett parallell-

handelstillstånd enligt artikel 52 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska betala en
grundavgift med 20 000 kronor.

3 kap. Avgifter för prövning av biologiska växtskyddsmedel

1 §

För Kemikalieinspektionens prövning av ansökningar om godkännande,

dispens och parallellhandelstillstånd av biologiska växtskyddsmedel enligt
förordning (EG) nr 1107/2009 ska en ansökningsavgift betalas enligt detta ka-
pitel. Ansökningsavgiften består av en grundavgift och i vissa fall av en till-
läggsavgift. Bestämmelser om avgift för prövning av ansökningar om god-
kännande av biotekniska organismer som är insekter, nematoder och spindel-
djur finns i 5 kap.

En avgift enligt 3 § är preliminär. En sådan avgift fastställs slutligt enligt

9 kap. 2 §. �vriga avgifter enligt detta kapitel är slutliga avgifter.

Avgift för godkännande

2 §

Den som ansöker om ett godkännande av ett biologiskt växtskyddsme-

del enligt förordning (EG) nr 1107/2009 ska betala en grundavgift

1. med 5 250 kronor, om ansökan avser ett ömsesidigt erkännande enligt

artikel 40 i förordning (EG) nr 1107/2009,

2. med 5 250 kronor, om ansökan avser ett utvidgat godkännande för ett

mindre användningsområde enligt artikel 51 i förordning (EG) nr 1107/2009,
och

3. med 21 000 kronor i andra fall.
Om ansökan avser genetiskt modifierade organismer, ska avgiften betalas

med 60 000 kronor i stället för det som sägs i första stycket.

Avgift när sökanden inte får åberopa tidigare prövad dokumentation

3 §

Den som ansöker om ett godkännande enligt 2 § ska betala en tilläggs-

avgift med 1 100 000 kronor för varje akt med dokumentation, om

1. medlet innehåller ett verksamt ämne som är godkänt enligt förordning

(EG) nr 1107/2009, och

2. sökanden inte har rätt att åberopa den dokumentation som låg till grund

för godkännandet av ämnet.

Avgift för ändrat godkännande

4 §

Den som för ett biologiskt växtskyddsmedel ansöker om en ändring av

ett godkännande enligt förordning (EG) nr 1107/2009, ska betala en grundav-
gift

1. med 5 250 kronor, om prövningen ska göras enligt de enhetliga principer

för utvärdering av växtskyddsmedel som avses i artikel 29.6 i förordning
(EG) nr 1107/2009, och

2. med 4 000 kronor i andra fall.

0063.fm Page 5 Wednesday, February 20, 2013 10:53 AM

background image

6

SFS 2013:63

Avgift för dispens från kravet på godkännande

5 §

Den som för ett biologiskt växtskyddsmedel ansöker om dispens från

kravet på godkännande i förordning (EG) nr 1107/2009 ska betala en grund-
avgift

1. med 3 000 kronor, om ansökan avser ett anstånd enligt artikel 46 i för-

ordning (EG) nr 1107/2009,

2. med 5 000 kronor, om ansökan avser en begränsad och kontrollerad an-

vändning vid nödsituation enligt artikel 53 i förordning (EG) nr 1107/2009,

3. med 4 000 kronor, om ansökan avser tillstånd för ett enstaka experiment

eller test enligt artikel 54.1 i förordning (EG) nr 1107/2009, och

4. med 8 000 kronor, om ansökan avser ett förhandstillstånd för ett expe-

riment- eller testprogram enligt artikel 54.1 i förordning (EG) nr 1107/2009.

Avgift för parallellhandelstillstånd

6 §

Den som för ett biologiskt växtskyddsmedel ansöker om ett parallell-

handelstillstånd enligt artikel 52 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska betala en
grundavgift med 10 000 kronor.

4 kap. Avgifter för prövning av biocidprodukter

1 §

För Kemikalieinspektionens och Livsmedelsverkets prövning av ansök-

ningar om godkännande, anmälan, dispens och parallellhandelstillstånd i
fråga om biocidprodukter enligt förordning (EU) nr 528/2012 eller 14 kap.
10 § miljöbalken ska en ansökningsavgift betalas enligt detta kapitel. Ansök-
ningsavgiften består av en grundavgift och i vissa fall av en eller flera
tilläggsavgifter. Bestämmelser om avgift för prövning av ansökningar om
godkännande av biotekniska organismer i form av insekter, nematoder eller
spindeldjur finns i 5 kap.

En avgift enligt 9 § är preliminär. En sådan avgift fastställs slutligt enligt

9 kap. 2 §. �vriga avgifter enligt detta kapitel är slutliga avgifter.

Avgift för godkännande

2 §

Den som ansöker om ett godkännande av en biocidprodukt eller av en

sådan produktfamilj som avses i artikel 3.1 s i förordning (EU) nr 528/2012
ska, om inte annat följer av 12 §, betala en grundavgift

1. med 120 000 kronor, om ansökan avser ett godkännande genom ömse-

sidigt erkännande av en produkt,

2. med 240 000 kronor, om ansökan avser ett godkännande genom ömse-

sidigt erkännande av en produktfamilj,

3. med 600 000 kronor, om ansökan avser ett unionsgodkännande av en

produkt och Sverige är utvärderande medlemsstat,

4. med 900 000 kronor, om ansökan avser ett unionsgodkännande av en

produktfamilj och Sverige är utvärderande medlemsstat,

5. med 60 000 kronor, om ansökan avser ett godkännande av en produkt

genom ett förenklat förfarande enligt artikel 26 i förordning (EU) nr 528/2012
och Sverige är utvärderande medlemsstat,

0063.fm Page 6 Wednesday, February 20, 2013 10:53 AM

background image

7

SFS 2013:63

6. med 120 000 kronor, om ansökan avser ett godkännande av en produkt-

familj genom ett förenklat förfarande enligt artikel 26 i förordning (EU) nr
528/2012 och Sverige är utvärderande medlemsstat,

7. med 600 000 kronor, om ansökan avser ett nationellt godkännande av en

produktfamilj,

8. med 660 000 kronor, om ansökan avser ett tillfälligt godkännande av en

produktfamilj,

9. med 360 000 kronor, om ansökan avser ett tillfälligt godkännande i an-

dra fall än som avses i 8, och

10. med 300 000 kronor i andra fall.

3 §

Om ett ärende enligt 2 § avser ett godkännande enligt 14 kap. 10 § mil-

jöbalken och ansökan innehåller dokumentation om ett verksamt ämne som
inte tidigare har utvärderats av Kemikalieinspektionen, ska sökanden för varje
sådant verksamt ämne betala en tilläggsavgift med 160 000 kronor.

4 §

Om ett ärende enligt 2 § 3, 4, 7, 8, 9 eller 10 avser en produkt med fler

än ett verksamt ämne, ska sökanden för varje sådant ytterligare verksamt
ämne betala en tilläggsavgift med 50 000 kronor.

5 §

Om ett ärende enligt 2 § 3, 4, 7, 8, 9 eller 10 avser en produkt som ska

användas i fler än en produkttyp, ska sökanden för varje sådan ytterligare pro-
dukttyp betala en tilläggsavgift med 50 000 kronor.

6 §

Om ett ärende enligt 2 § 3, 4, 7, 8, 9 eller 10 avser en produkt som ska

användas i fler än en användarkategori, ska sökanden för varje sådan ytter-
ligare användarkategori betala en tilläggsavgift med 50 000 kronor.

7 §

I ett ärende enligt 2 § ska sökanden betala en tilläggsavgift

1. med 50 000 kronor, om en jämförande bedömning ska göras enligt arti-

kel 23 i förordning (EU) nr 528/2012,

2. med 30 000 kronor, om ansökan avser ett ömsesidigt erkännande och

Livsmedelsverket ska bedöma resthalter av biocidprodukten, och

3. med 60 000 kronor i andra ärenden än som avses i 2 och där Livsmedels-

verket ska bedöma resthalter av biocidprodukten.

8 §

Om sökanden i ett ärende enligt 2 § ändrar ansökan på så sätt att pröv-

ningen enligt de gemensamma principer för utvärdering av produkter enligt
bilaga 6 till förordning (EU) nr 528/2012, eller förordningen (2000:338) om
biocidprodukter, helt eller delvis måste göras om, ska sökanden betala en
tilläggsavgift med 50 000 kronor för varje sådan omprövning.

Om en omprövning enligt första stycket innebär att Livsmedelsverket

måste göra en ny bedömning av resthalter av biocidprodukten, ska sökanden
betala en tilläggsavgift med 20 000 kronor.

Avgift när sökanden inte får åberopa tidigare prövad dokumentation

9 §

I ett ärende enligt 2 § ska sökanden betala en tilläggsavgift med 850 000

kronor för varje akt med dokumentation, om

1. produkten innehåller ett verksamt ämne som är godkänt enligt förord-

ning (EU) nr 528/2012, och

0063.fm Page 7 Wednesday, February 20, 2013 10:53 AM

background image

8

SFS 2013:63

2. sökanden inte har rätt att åberopa den dokumentation som låg till grund

för godkännandet av ämnet.

Avgift för ändrat godkännande

10 §

Den som ansöker om en ändring av ett godkännande av en biocid-

produkt enligt artikel 50 i förordning (EU) nr 528/2012 eller enligt förord-
ningen (2000:338) om biocidprodukter ska betala en grundavgift

1. med 120 000 kronor, om ansökan avser eller motsvarar en sådan omfatt-

ande ändring som avses i artikel 50.3 c i förordning (EU) nr 528/2012,

2. med 60 000 kronor, om ansökan avser ett ömsesidigt erkännande av en

sådan omfattande ändring som avses i 1 och Sverige inte är referensmedlems-
stat,

3. med 40 000 kronor, om ansökan avser eller motsvarar en sådan mindre

ändring som avses i artikel 50.3 b i förordning (EU) nr 528/2012 och annat
inte följer av 5,

4. med 8 000 kronor, om ansökan avser eller motsvarar en sådan administ-

rativ ändring som avses i artikel 50.3 a i förordning (EU) nr 528/2012, eller

5. med 8 000 kronor, om ansökan avser ett ömsesidigt erkännande av en så-

dan mindre ändring som avses i artikel 50.3 b i förordning (EU) nr 528/2012
och Sverige inte är referensmedlemsstat.

11 § I ett ärende enligt 10 § där Livsmedelsverket ska bedöma resthalter av
biocidprodukten ska sökanden betala en tilläggsavgift

1. med 60 000 kronor, om ärendet är ett sådant som avses i 10 § 1, och
2. med 30 000 kronor, om ärendet är ett sådant som avses i 10 § 2.

Avgift för godkännande av ⬝samma produkt⬝

12 §

Den som ansöker om godkännande av en sådan ⬝samma produkt⬝ som

avses i artikel 17.7 i förordning (EU) nr 528/2012 ska betala en grundavgift
med 20 000 kronor.

Avgift för anmälan

13 §

Den som gör en anmälan om tillägg av en biocidprodukt i en produkt-

familj enligt artikel 17.6 i förordning (EU) nr 528/2012 ska betala en grund-
avgift med 8 000 kronor.

14 §

Den som gör en anmälan om tillhandahållande på marknaden av en

biocidprodukt som är godkänd genom ett förenklat förfarande enligt artikel
27.1 i förordning (EU) nr 528/2012 ska betala en grundavgift med 8 000 kro-
nor.

Avgift för dispens från kravet på godkännande

15 §

Den som ansöker om dispens från kravet på godkännande av en bio-

cidprodukt enligt förordning (EU) nr 528/2012 eller 14 kap. 10 § miljöbalken
ska betala en grundavgift

0063.fm Page 8 Wednesday, February 20, 2013 10:53 AM

background image

9

SFS 2013:63

1. med 8 000 kronor, om ansökan avser ett experiment eller försök för

forskning och utveckling enligt artikel 56 i förordning (EU) nr 528/2012, och

2. med 15 000 kronor i andra fall.

Avgift för parallellhandelstillstånd

16 §

Den som ansöker om ett parallellhandelstillstånd enligt artikel 53 i för-

ordning (EU) nr 528/2012 ska betala en grundavgift med 20 000 kronor.

5 kap. Avgifter för prövning av insekter, nematoder och
spindeldjur

1 §

För Kemikalieinspektionens prövning av godkännande och dispens i

fråga om biotekniska organismer i form av insekter, nematoder eller spindel-
djur enligt 14 kap. 10 § miljöbalken ska en ansökningsavgift betalas enligt
detta kapitel.

En avgift enligt detta kapitel är en slutlig avgift.

2 §

Den som ansöker om ett godkännande av en organism som avses i 1 §

ska betala en avgift med 3 000 kronor för produkten och 8 000 kronor för
varje verksam organism som inte ingår i ett annat godkänt bekämpnings-
medel.

Om ansökan avser genetiskt modifierade organismer, ska sökanden i stället

betala en avgift med 60 000 kronor.

3 §

Den som i fråga om en organism som avses i 1 § ansöker om ett ändrat

godkännande ska betala en avgift med 4 000 kronor.

4 §

Den som i fråga om en organism som avses i 1 § ansöker om dispens

från kravet på godkännande enligt 14 kap. 10 § miljöbalken ska betala en av-
gift med 3 000 kronor.

6 kap. Avgift för prövning av verksamma ämnen i
växtskyddsmedel

1 §

För Kemikalieinspektionens prövning av verksamma ämnen i växt-

skyddsmedel enligt förordning (EG) nr 1107/2009 ska en ansökningsavgift
betalas enligt detta kapitel.

En avgift enligt detta kapitel är preliminär. Avgiften fastställs slutligt en-

ligt 9 kap. 2 §.

2 §

Den som ansöker om ett nytt eller förnyat godkännande av ett verksamt

ämne enligt förordning (EG) nr 1107/2009 ska betala en avgift

1. med 6 750 000 kronor för varje gemensam akt med dokumentation, om

ansökan görs av flera sökande gemensamt och avser ett kemiskt ämne,

2. med 4 500 000 kronor för varje akt med dokumentation, om ansökan av-

ser ett kemiskt ämne och inte är sådan gemensam ansökan som avses i 1,

3. med 3 000 000 kronor för varje gemensam akt med dokumentation, om

ansökan görs av flera sökande gemensamt och avser en mikroorganism, och

4. med 2 000 000 kronor för varje akt med dokumentation, om ansökan av-

ser en mikroorganism och inte är en sådan gemensam ansökan som avses i 3.

0063.fm Page 9 Wednesday, February 20, 2013 10:53 AM

background image

10

SFS 2013:63

Avgift efter godkännande av ett verksamt ämne i växtskyddsmedel

3 §

Efter det att ett verksamt ämne som Sverige varit rapporterande med-

lemsstat för har godkänts enligt förordning (EG) nr 1107/2009, ska den som
ansökte om att ämnet skulle godkännas eller den som har trätt i sökandens
ställe betala en avgift. Avgiften uppgår till 1 000 000 kronor för varje akt.

Avgift vid medrapportering om verksamma ämnen i växtskyddsmedel

4 §

Den som ansöker om ett nytt eller förnyat godkännande av ett verksamt

ämne ska betala en avgift. Avgiften ska betalas med ett belopp som står i pro-
portion till den arbetsfördelning som har överenskommits med den rapporte-
rande medlemsstaten, dock högst

1. med 3 375 000 kronor för varje gemensam akt med dokumentation, om

ansökan görs av flera sökande gemensamt och avser ett kemiskt ämne,

2. med 2 250 000 kronor för varje akt med dokumentation, om ansökan av-

ser ett kemiskt ämne och inte omfattas av en sådan gemensam ansökan som
avses i 1,

3. med 1 500 000 kronor för varje gemensam akt med dokumentation, om

ansökan görs av flera sökande gemensamt och avser en mikroorganism, och

4. med 1 000 000 kronor för varje akt med dokumentation, om ansökan av-

ser en mikroorganism och inte omfattas av en sådan gemensam ansökan som
avses i 3.

Om Kemikalieinspektionens handläggning endast omfattar tiden efter det

att den rapporterande medlemsstaten har lämnat sin utvärdering till Euro-
peiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA), ska avgiften betalas med
700 000 kronor i stället för det som sägs i andra stycket.

Avgift för prövning av ändrade villkor för godkända verksamma ämnen
i växtskyddsmedel

5 §

Den som ansöker om en ändring av villkoren för ett godkänt verksamt

ämne enligt förordning (EG) nr 1107/2009 ska betala en avgift med
200 000 kronor.

7 kap. Avgift för prövning av verksamma ämnen i
biocidprodukter

1 §

För Kemikalieinspektionens prövning av verksamma ämnen i biocid-

produkter enligt förordning (EU) nr 528/2012 ska en ansökningsavgift betalas
enligt detta kapitel.

En avgift enligt detta kapitel är preliminär. Avgiften fastställs slutligt en-

ligt 9 kap. 2 §.

2 §

Den som ansöker om att ett verksamt ämne eller ytterligare en produkt-

typ ska godkännas enligt förordning (EU) nr 528/2012 eller ansöker om för-
längning av ett beslut om ett sådant godkännande ska betala en avgift

1. med 5 700 000 kronor för varje gemensam akt med dokumentation, om

ansökan görs av flera sökande gemensamt och avser att ett kemiskt ämne ska
godkännas eller att ett sådant godkännande ska förlängas,

0063.fm Page 10 Wednesday, February 20, 2013 10:53 AM

background image

11

SFS 2013:63

2. med 3 800 000 kronor för varje akt med dokumentation, om ansökan av-

ser att ett kemiskt ämne ska godkännas eller att ett sådant godkännande ska
förlängas och ansökan inte är en sådan gemensam ansökan som avses i 1,

3. med 3 000 000 kronor för varje gemensam akt med dokumentation, om

ansökan görs av flera sökande gemensamt och avser att en mikroorganism ska
godkännas eller att ett sådant godkännande ska förlängas,

4. med 2 000 000 kronor för varje akt med dokumentation, om ansökan av-

ser att en mikroorganism ska godkännas eller att ett sådant godkännande ska
förlängas och ansökan inte är en sådan gemensam ansökan som avses i 3,

5. med 420 000 kronor för varje gemensam akt med dokumentation, om

ansökan görs av flera sökande gemensamt och avser att ett ämne ska tas upp i
bilaga 1 till förordning (EU) nr 528/2012, och

6. med 280 000 kronor för varje akt med dokumentation, om ansökan avser

att ett ämne ska tas upp i bilaga 1 till förordning (EU) nr 528/2012 och inte är
en sådan gemensam ansökan som avses i 5.

Avgift för prövning efter godkännande av ett verksamt ämne i
biocidprodukter

3 §

Efter det att ett verksamt ämne som Sverige varit rapporterande med-

lemsstat för har godkänts i enlighet med förordning (EU) nr 528/2012, ska sö-
kanden eller den som har trätt i sökandens ställe betala en avgift. Avgiften
uppgår till 1 000 000 kronor för varje akt.

Avgift vid medrapportering om verksamma ämnen i biocidprodukter

4 §

Den som ansöker om att ett verksamt ämne eller ytterligare en produkt-

typ ska godkännas enligt förordning (EU) nr 528/2012 eller ansöker om för-
längning av ett beslut om ett sådant godkännande ska betala en avgift. Avgif-
ten ska betalas med ett belopp som står i proportion till den arbetsfördelning
som har överenskommits med den rapporterande medlemsstaten, dock högst

1. med 2 850 000 kronor för varje gemensam akt med dokumentation, om

ansökan görs av flera sökande gemensamt och avser ett kemiskt ämne,

2. med 1 900 000 kronor för varje akt med dokumentation, om ansökan av-

ser ett kemiskt ämne och inte omfattas av en sådan gemensam ansökan som
avses i 1,

3. med 1 500 000 kronor för varje gemensam akt med dokumentation, om

ansökan görs av flera sökande gemensamt och avser en mikroorganism, och

4. med 1 000 000 kronor för varje akt med dokumentation, om ansökan av-

ser en mikroorganism och inte omfattas av en sådan gemensam ansökan som
avses i 3.

Om Kemikalieinspektionens handläggning endast omfattar tiden efter det

att den rapporterande medlemsstaten har lämnat sin utvärdering till en myn-
dighet som Europeiska unionens kommission utser, ska avgiften betalas med
700 000 kronor i stället för det som sägs i andra stycket.

Avgift för prövning av ändrade villkor för godkända verksamma ämnen

5 §

Den som ansöker om en ändring av villkoren för godkännande av ett

verksamt ämne enligt förordning (EU) nr 528/2012 ska betala en avgift med
200 000 kronor.

0063.fm Page 11 Wednesday, February 20, 2013 10:53 AM

background image

12

SFS 2013:63

8 kap. �&rsavgifter för bekämpningsmedel

1 §

En årsavgift ska betalas av den som har fått ett bekämpningsmedel god-

känt enligt förordning (EG) nr 1107/2009, förordning (EU) nr 528/2012 eller
14 kap. 10 § miljöbalken, eller av den som har trätt i dennes ställe.

�&rsavgiften ska betalas från och med kalenderåret efter det år då medlet

godkändes till och med det kalenderår då godkännandet upphör att gälla.

2 §

En årsavgift ska betalas av den som har fått ett parallellhandelstillstånd

för ett växtskyddsmedel enligt förordning (EG) nr 1107/2009 eller en biocid-
produkt enligt förordning (EU) nr 528/2012.

�&rsavgiften ska betalas från och med kalenderåret efter det år då parallell-

handelstillståndet gavs till och med det kalenderår då tillståndet upphör att
gälla.

3 §

�&rsavgiften enligt 1 eller 2 § ska betalas senast den 31 maj det år som

avgiften avser och ska

1. för ett kemiskt bekämpningsmedel uppgå till fyra procent av försälj-

ningsvärdet av medlet beräknat på försäljningen under kalenderåret före det
år som avgiften avser, och

2. för ett eller flera biologiska bekämpningsmedel uppgå till 1,3 procent av

det sammanlagda försäljningsvärdet av de godkända produkterna beräknat på
försäljningen under kalenderåret före det år som avgiften avser.

Avgiften ska betalas med lägst 2 000 kronor och högst 350 000 kronor.

4 §

Den som är skyldig att betala årsavgift enligt 1 eller 2 § ska lämna de

uppgifter till Kemikalieinspektionen som behövs för att avgiftens storlek ska
kunna bestämmas.

9 kap. Avgifternas betalning och slutliga bestämmande

1 §

En ansökningsavgift enligt 2�7 kap. ska betalas när ansökan ges in eller

vid de senare tidpunkter som Kemikalieinspektionen bestämmer i det en-
skilda fallet.

Kemikalieinspektionen får medge att en del av en årsavgift enligt 8 kap.

betalas vid en senare tidpunkt än det datum som anges i 8 kap. 3 §.

För avgifter som ska betalas när ansökan ges in gäller 11 § avgiftsförord-

ningen (1992:191).

2 §

När Kemikalieinspektionen har berett ärendet så långt att inspektionen

kan fatta ett sådant beslut som avses i någon av bestämmelserna i 2 kap. 7 §,
3 kap. 3 §, 4 kap. 9 §, 6 kap. eller 7 kap. ska Kemikalieinspektionen fastställa
den slutliga avgiften. Den slutliga avgiften ska motsvara kostnaderna för den
hantering och utvärdering som ansökan har föranlett men får inte överstiga
ansökningsavgiften i ärendet. I sitt beslut om att fastställa prövningsavgiften
ska Kemikalieinspektionen redovisa kostnaderna och ange hur de har beräk-
nats. Om ansökningsavgiften är högre än prövningsavgiften, ska Kemikalie-
inspektionen återbetala mellanskillnaden till sökanden.

0063.fm Page 12 Wednesday, February 20, 2013 10:53 AM

background image

13

SFS 2013:63

3 §

Om en avgift enligt denna förordning har fördelats på två eller flera be-

talningstillfällen, ska ränta enligt vad som föreskrivs om statens utlånings-
ränta betalas på de delbelopp för vilka betalningsuppskov har medgetts.

4 §

Kemikalieinspektionen behöver inte fatta ett beslut om godkännande

som avses i denna förordning förrän den avgift som gäller för ärendet har be-
talats.

5 §

Kemikalieinspektionens beslut om betalning av avgifter får verkställas

enligt utsökningsbalken.

6 §

Kemikalieinspektionen får bestämma att dess beslut om avgift ska gälla

omedelbart.

7 §

En myndighet eller domstol får i det enskilda fallet, med hänsyn till

prövningens omfattning eller någon annan särskild omständighet, minska el-
ler efterskänka en avgift som gäller enligt denna förordning.

10 kap. �verklagande och bemyndiganden

1 §

Bestämmelser om överklagande av beslut enligt denna förordning finns

i 19 kap. 1 § tredje stycket miljöbalken.

2 §

Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om

1. vilka uppgifter som den som har ett godkännande eller tillstånd enligt

8 kap. 1 eller 2 § ska lämna till inspektionen för beräkning av årsavgiften,

2. vid vilken tidpunkt de uppgifter som avses i 1 ska lämnas, och
3. när ansökningsavgifter enligt denna förordning ska betalas.

3 §

Skogsstyrelsen får meddela föreskrifter om en avgift för prövning av an-

sökningar om dispens enligt 14 kap. 9 § miljöbalken.

4 §

Arbetsmiljöverket, Statens jordbruksverk och Socialstyrelsen får inom

sina ansvarsområden enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) meddela
föreskrifter om avgifter för prövning av ärenden enligt förordningen
(2000:338) om biocidprodukter och förordningen (2006:1010) om
växtskyddsmedel.

1. Denna förordning träder i kraft den 26 mars 2013.
2. Bestämmelserna i 2 och 3 kap. tillämpas första gången för ansökningar

som ges in till Kemikalieinspektionen efter ikraftträdandet.

3. Bestämmelserna i 4 kap. tillämpas första gången för ansökningar som

ges in till Kemikalieinspektionen efter den 31 augusti 2013.

4. En avgift som enligt 8 kap. 3 § ska betalas den 31 maj 2013 ska i stället

för det som sägs i den paragrafen betalas senast den 31 oktober 2013.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

0063.fm Page 13 Wednesday, February 20, 2013 10:53 AM

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

0063.fm Page 14 Wednesday, February 20, 2013 10:53 AM